Search Result "mesenchymal stem cells"


Role of Signaling Pathways in Mesenchymal Stem Cell Differentiation

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 6 Year: 2014 Page: 508-512
Author(s): Birru Bhaskar,Naveen Kumar Mekala,Rama Raju Baadhe,Parcha Sreenivasa Rao

Mesenchymal Stem Cells in Cartilage Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 6 Year: 2014 Page: 469-488
Author(s): Vuk Savkovic,Hanluo Li,Jong-Keun Seon,Michael Hacker,Sandra Franz,Jan-Christoph Simon

The Effects of Mesenchymal Stem Cells in Craniofacial Tissue Engineering

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2014 Page: 280-289
Author(s): Lin Zhang,Ge Feng,Xing Wei,Lan Huang,Aishu Ren,Ni Dong,Huaqiao Wang,Qianqian Huang,Yi Zhang,Feng Deng

Advances of Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow and Dental Tissue in Craniofacial Tissue Engineering

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2014 Page: 150-161
Author(s): Maobin Yang,Hongming Zhang,Riddhi Gangolli

Biomaterial and Mesenchymal Stem Cell for Articular Cartilage Reconstruction

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2014 Page: 254-267
Author(s): Yun Shen,Yao Fu,Jing Wang,Guo Li,Xu Zhang,Yuanzhi Xu,Yunfeng Lin

Interaction of Wharton's Jelly Derived Fetal Mesenchymal Cells with Tumor Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 6 Year: 2014 Page: 504-507
Author(s): Chinnapandi Bharathiraja,Raman Sukirtha,Muthukalingan Krishnan,Shanmugam Achiraman

Miscellaneous Animal Models Accelerate the Application of Mesenchymal Stem Cells for Cartilage Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2014 Page: 223-233
Author(s): Shuwen Deng,Renhuan Huang,Jing Wang,Shu Zhang,Zhaozhao Chen,Songtao Wu,Yan Jiang,Qiang Peng,Xiaoxiao Cai,Yunfeng Lin

The Roles of Mesenchymal Stem Cells in Tissue Repair and Disease Modification

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 5 Year: 2014 Page: 424-431
Author(s): Tianyi Wu,Yang Liu,Bin Wang,Gang Li

Mesenchymal Stem Cells Regulate Cytoskeletal Dynamics and Promote Cancer Cell Invasion Through Low Dose Nitric Oxide

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 14 Issue: 6 Year: 2014 Page: 749-761
Author(s): L. Zhang,J. Sun,Z. Liu,Y. Dai,Z. Luo,X. Jiang,Z. Li,Y. Li,P. Cao,Y. Zhou,Z. Zeng,A. Tang,X. Li,X. Li,J. Xiang,G. Li

Roles of Hypoxia During the Chondrogenic Differentiation of Mesenchymal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 2 Year: 2014 Page: 141-147
Author(s): Jin Shang,Huan Liu,Jie Li,Yue Zhou

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 246

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2023 Bentham Science Publishers | Privacy Policy