Search Result "biomedical applications"


Micropump Technology in Biomedical Applications

Journal: Recent Patents on Mechanical Engineering
Volume: 1 Issue: 2 Year: 2008 Page: 84-87
Author(s): Tom Johnson, Farid Amirouche

Review Article

Nanotechnology Applications in Biomedical Systems

Journal: Current Nanomaterials
Volume: 7 Issue: 3 Year: 2022 Page: 166-179
Author(s): Rabiatuladawiyah Md Akhir,Noor Asnida Asli,Mohd Firdaus Malek,Mohamad Rusop Mahmood

Review Article

Biomedical Applications of Poly(Lactic Acid)

Journal: Recent Patents on Regenerative Medicine
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2014 Page: 40-51
Author(s): Rajendra P. Pawar,Sunil U. Tekale,Suresh U. Shisodia,Jalinder T. Totre,Abraham J. Domb

Use of Core/Shell Structured Nanoparticles for Biomedical Applications

Journal: Recent Patents on Biomedical Engineering (Discontinued)
Volume: 1 Issue: 1 Year: 2008 Page: 34-42
Author(s): Nagarajan Sounderya, Yong Zhang

Polydopamine Integrated Nanomaterials and Their Biomedical Applications

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 21 Issue: 29 Year: 2015 Page: 4262-4275
Author(s): Xiaoping Chen,Yongshun Huang,Gang Yang,Jiaxing Li,Tingting Wang,Olaf H. Schulz,Lisa K. Jennings

Review Article

Synthesis and Biomedical Applications of Dendrimers

Journal: Current Organic Chemistry
Volume: 22 Issue: 6 Year: 2018 Page: 600-612
Author(s): Liping Zhou,Yuling Shan,Hao Hu,Bing Yu,Hailin Cong

Review Article

The Preparation and Biomedical Application of Biopolyesters

Journal: Mini-Reviews in Medicinal Chemistry
Volume: 20 Issue: 4 Year: 2020 Page: 331-340
Author(s): Mengxun Shi,Tao Cheng,Huibin Zou,Nan Zhang,Jingling Huang,Mo Xian

Review Article

Surface-bioengineered Gold Nanoparticles for Biomedical Applications

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 25 Issue: 1 Year: 2018 Page: 1920-1944
Author(s): Zhicong Miao,Zilin Gao,Ruoxia Chen,Xiaoqing Yu,Zhiqiang Su,Gang Wei

Organic Chemistry Tool for Nanoparticles Monofunctionalization and Their Biomedical Applications

Journal: Current Organic Chemistry
Volume: 20 Issue: 17 Year: 2016 Page: 1786-1796
Author(s): Jianhao Wang,Jingyan Li,Jinchen Li,Feifei Liu,Yaqin Gu,Jie Fan,Bingyu Dong,Cheli Wang,Lin Qiu,Liqian Gao,Su Seong Lee,Pengju Jiang

Review Article

Biomedical Applications of Nanomaterials as Therapeutics

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 25 Issue: 1 Year: 2018 Page: 1409-1419
Author(s): Cheng-Teng Ng,Gyeong-Hun Baeg,Liya E. Yu,Choon-Nam Ong,Boon-Huat Bay

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 8059

Filter Result

Volume Year
Content Type
Ads
© 2024 Bentham Science Publishers | Privacy Policy