Search Result "��-catenin signaling"


Endocytic Trafficking and Wnt/β-Catenin Signaling

Journal: Current Drug Targets
Volume: 12 Issue: 8 Year: 2011 Page: 1216-1222
Author(s): Oscar Pellon-Cardenas, Jill Schweitzer, Crislyn DSouza-Schorey

Wnt/beta-Catenin Signaling and Small Molecule Inhibitors

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 19 Issue: 4 Year: 2013 Page: 634-664
Author(s): Andrey Voronkov, Stefan Krauss

Wnt / β-Catenin Signaling Pathway as Novel Cancer Drug Targets

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 4 Issue: 8 Year: 2004 Page: 653-671
Author(s): Hue H. Luu, Ruiwen Zhang, Rex C. Haydon, Elizabeth Rayburn, Quan Kang, Weike Si, Jong Kyung Park, Hui Wang, Ying Peng, Wei Jiang, Tong- Chuan He

Wnt/β-Catenin Signaling in Alzheimer's Disease

Journal: CNS & Neurological Disorders - Drug Targets
Volume: 13 Issue: 5 Year: 2014 Page: 745-754
Author(s): Giancarlo V. De Ferrari,Miguel E. Avila,Matias A. Medina,Eduardo Perez-Palma,Bernabe I. Bustos,Marcelo A. Alarcon

Wnt/β -Catenin Signaling in Chondrocyte Function and Cartilage Matrix Disruption

Journal: Current Rheumatology Reviews
Volume: 2 Issue: 1 Year: 2006 Page: 31-38
Author(s): Motomi Enomoto-Iwamoto, Tomohiro Otani, Tatsuya Koike, Masahiro Iwamoto

The Key Role of Canonical Wnt/β-catenin Signaling in Cartilage Chondrocytes

Journal: Current Drug Targets
Volume: 17 Issue: 4 Year: 2016 Page: 475-484
Author(s): Xiaoliang Yuan,Haiqing Liu,Hao Huang,Hai Liu,Linfu Li,Jianqiong Yang,Weimei Shi,Weiyou Liu,Longhuo Wu

Review Article

Canonical Wnt/Beta-Catenin Signaling Network as Emerging Signaling Cascade for Therapeutic Intervention in Chronic Renal Disease

Journal: Current Drug Targets
Volume: 22 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-7
Author(s): Hitesh Soni

Role of Wnt/β-catenin Signaling in Drug Resistance of Pancreatic Cancer

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 18 Issue: 17 Year: 2012 Page: 2464-2471
Author(s): Jiujie Cui,Weihua Jiang,Shuyi Wang,Liwei Wang,Keping Xie

CBP-dependent Wnt/β-catenin signaling is crucial in regulation of MDR1 transcription

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 15 Issue: 6 Year: 2015 Page: 519-532
Author(s): Zanxian Xia,Mingquan Guo,Han Liu,Luwei Jiang,Qiaoxia Li,Jian Peng,Jia-Da Li,Baoen Shan,Pinghui Feng,Hong Ma

Regulation of Cytochrome P450 Expression by Ras- and β-Catenin-Dependent Signaling

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 10 Issue: 2 Year: 2009 Page: 138-158
Author(s): Albert Braeuning

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 2668

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2023 Bentham Science Publishers | Privacy Policy