Search Result "silkworm"


Silkworm as a Host of Baculovirus Expression

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 11 Issue: 3 Year: 2010 Page: 246-250
Author(s): Akihiro Usami, Takeo Suzuki, Hidekazu Nagaya, Hiroki Kaki, Seiji Ishiyama

Review Article (Mini-Review)

Viral-Encoded microRNAs in Host-Pathogen Interactions in Silkworm

Journal: MicroRNA
Volume: 10 Issue: 1 Year: 2021 Page: 3-13
Author(s): Chandra Pal Singh

Hydrolyzates of Silkworm Pupae (Bombyx Mori) Protein is a New Source of Angiotensin I-Converting Enzyme Inhibitory Peptides(ACEIP)

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 9 Issue: 4 Year: 2008 Page: 307-314
Author(s): Wei Wang, Shengrong Shen, Qihe Chen, Bo Tang, Guoqing He, Hui Ruan, Undurti N. Das

Production of Recombinant Human Calcitonin from Silkworm (B. Mori) Larvae infected by Baculovirus

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 9 Issue: 4 Year: 2002 Page: 323-329
Author(s): Guan-zhen Yang, Zhen-zhen Chen, Da-fu Cui, Bo-liang Li, Xiang-fu Wu

Molecular Mechanisms of Several Novel Dipeptides with Angiotensin-Iconverting Enzyme Inhibitory Activity from In-silico Screening of Silkworm Pupae Protein

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 15 Issue: 8 Year: 2014 Page: 691-699
Author(s): Wei Wang, Yu Zhang, Nan Wang, Zuoyi Zhu

Research Article

Purification and Characterization of a Novel Rhamnose/Fucose-Specific Lectin from the Hemolymph of Oak Tasar (Antheraea proylei J.) Silkworm

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 27 Issue: 7 Year: 2020 Page: 649-657
Author(s): Hijam Kiranbala Devi,Sanjenbam Kunjeshwori Devi,Huidrom Rully,Sorokhaibam Jibankumar Singh,Wayenbam Sobhachandra Singh,Helena Thongam,Laishram Rupachandra Singh

Research Article

Identification of In-Vitro Red Fluorescent Protein with Antipathogenic Activity from the Midgut of the Silkworm (Bombyx Mori L.)

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 25 Issue: 3 Year: 2018 Page: 302-313
Author(s): G.K.S. Manjunatha,Anitha Peter,Mahantesha B.N. Naika,P. Niranjana,P. Shamprasad

Research Article

Characterization of 10 Biogenic Amines in Male Silkworm Moth by HPLC with Precolumn Derivatization

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 16 Issue: 5 Year: 2020 Page: 608-614
Author(s): Mingqin Fan,Yun Ai,Wenjie Zhao,Yanni Sun,Jianli Liu,Ning Zhang

Research Article

Identification of Tyrosine Kinase Src Responsible for Antimicrobial Peptides Production in Bombyx mori

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2017 Page: 174-180
Author(s): Xianyang Li,Xiaoting Hua,Liang Song,Qingyou Xia,Fei Wang

Research Article

Immunological Function of the Antibacterial Peptide Attacin-Like in the Chinese Oak Silkworm, Antheraea pernyi

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 27 Issue: 1 Year: 2020 Page: 953-961
Author(s): Qingqing Li,Jiawei Zhang,Yu Sun,Lei Wang,Cen Qian,Guoqing Wei,Baojian Zhu,Chaoliang Liu

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 194

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy