Search Result "histone modifications"


The Functions of Histone Modification Enzymes in Cancer

Journal: Current Protein & Peptide Science
Volume: 17 Issue: 5 Year: 2016 Page: 438-445
Author(s): Ruilin Wang, Mei Xin, Yanjiao Li, Pingyu Zhang, Meixia Zhang

Review Article

Histone Modifications in Aging: The Underlying Mechanisms and Implications

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2018 Page: 125-135
Author(s): Yuan Wang,Quan Yuan,Liang Xie

Histone Modification in Osteogenic Differentiation of Skeletal Stem Cells

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 5 Year: 2015 Page: 457-464
Author(s): Yin Tang, Yi Fan, Mian Wan, Xin Xu, Jing Zou, Ling Ye, Liwei Zheng

Review Article

Bivalent Histone Modifications and Development

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 2 Year: 2018 Page: 83-90
Author(s): Feifei Li,Mian Wan,Binpeng Zhang,Yiran Peng,Yachuan Zhou,Caixia Pi,Xin Xu,Ling Ye,Xuedong Zhou,Liwei Zheng

Histone Modifications as Molecular Targets in Nasopharyngeal Cancer

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 23 Issue: 2 Year: 2016 Page: 186-197
Author(s): Sukanya Shyamasundar, S. Thameem Dheen, B. Huat Bay

Review Article

Targeting Histone Onco- Modifications Using Plant-Derived Products

Journal: Current Drug Targets
Volume: 22 Issue: 1 Year: 2021 Page: 1317-1331
Author(s): Soorya P. Illam,Sruthi P. Kandiyil,Achuthan C. Raghavamenon

The Study of the Chemical Synthesis and Preparation of Histone with Post- Translational Modifications

Journal: Current Organic Synthesis
Volume: 12 Issue: 2 Year: 2015 Page: 150-162
Author(s): Zhi-Peng Wang, Ye-Hai Wang, Guo-Chao Chu, Jing Shi, Yi-Ming Li

Histone Post-translational Modifications to Target Memory-related Diseases

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 19 Issue: 2 Year: 2013 Page: 5065-5075
Author(s): Barbara Monti

Histone Deacetylase Inhibitor MC1293 Induces Latent HIV-1 Reactivation by Histone Modification In Vitro Latency Cell Lines

Journal: Current HIV Research
Volume: 11 Issue: 1 Year: 2013 Page: 24-29
Author(s): Xiying Qu, Hao Ying, Xiaohui Wang, Chuijin Kong, Xin Zhou, Pengfei Wang, Huanzhang Zhu

Histone Modifications, Stem Cells and Prostate Cancer

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2014 Page: 1687-1697
Author(s): Francesco Crea, Pier-Luc Clermont, Antonello Mai, Cheryl D. Helgason

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 4072

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy