Search Result "Qiliqiangxin prescription"


Research Article

Qiliqiangxin Prescription Promotes Angiogenesis of Hypoxic Primary Rat Cardiac Microvascular Endothelial Cells via Regulating miR-21 Signaling

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 27 Issue: 2 Year: 2021 Page: 2966-2974
Author(s): Yanyan Wang,Jingjing Zhang,Mingqiang Fu,Jingfeng Wang,Xiaotong Cui,Yu Song,Xueting Han,Yuan Liu,Jingmin Zhou,Junbo Ge

Chinese Herbal Formula Naoxintong and Cardiovascular Protection

Ebook: Herbal Medicine Back to the Future
Volume: 1 Year: 2017
Author(s): Hong Zhu,Jingjing Zhao,Li Li,Lu Chen,Lei Xu,Zhen Dong,Buchang Zhao,Haiqin Wu,Chao Zhao,Yimin Wang,Na Liu,Kai Hu,Junbo Ge,Aijun Sun

Results 1 - 1 of 2

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy