Search Result "whole exome sequencing"


Review Article

The Promise of Whole-exome Sequencing for Prenatal Genetic Diagnosis

Journal: Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine
Volume: 17 Issue: 1 Year: 2020 Page: 25-31
Author(s): Jiun Kang

Research Article

Screening of Candidate Pathogenic Genes for Spontaneous Abortion Using Whole Exome Sequencing

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 24 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-12
Author(s): Qingwen Zhu,Yiwen Zhou,Jiayi Ding,Li Chen,Jia Liu,Tao Zhou,Wenjun Bian,Guohui Ding,Guang Li

General Research Article

Identification of Two Novel Mutations in the ATM Gene from Patients with Ataxia-Telangiectasia by Whole Exome Sequencing

Journal: Current Genomics
Volume: 20 Issue: 7 Year: 2019 Page: 531-534
Author(s): Masoud Heidari,Morteza Soleyman-Nejad,Mohammad H. Taskhiri,Javad Shahpouri,Alireza Isazadeh,Roghayyeh Ahangari,Ali R. Mohamadi,Masoumeh Ebrahimi,Hadi Karimi,Manzar Bolhassani,Zahra Karimi,Mansour Heidari

Research Article

ExomeHMM: A Hidden Markov Model for Detecting Copy Number Variation Using Whole-Exome Sequencing Data

Journal: Current Bioinformatics
Volume: 12 Issue: 2 Year: 2017 Page: 147-155
Author(s): Ao Li,Minghui Wang,Zhenhua Yu,Cheng Guo

Research Article

Integrative Exome Sequencing Analysis in Castration-Resistant Prostate Cancer in Chinese Population

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 21 Issue: 2 Year: 2020 Page: 140-148
Author(s): Lifang Hao,Hui Li,Su Zhang,Yanlei Yang,Zhenzhen Xu,Yanfen Zhang,Zhongcheng Liu

Research Article

Whole-exome Sequencing of Tumor-only Samples Reveals the Association between Somatic Alterations and Clinical Features in Pancreatic Cancer

Journal: Current Bioinformatics
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2020 Page: 1160-1167
Author(s): Wenwen Ran,Xiangbin Chen,Bo Wang,Ping Yang,Yongxing Li,Yujing Xiao,Xiaonan Wang,Guangqi Li,Lili Wang,Yingmin Han,Yonggang Peng,Jidong Lang,Yuebin Liang,Yupei Xiao,Qingqing Lu,Huixin Lin,Geng Tian,Dawei Yuan,Chaoyang Deng,Jialiang Yang,Xiaoming Xing

Research Article

Exome Sequencing of Ovarian Cancer Patients to Identify Variants Predictive of Sensitivity to Platinum-based Chemotherapy

Journal: Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2016 Page: 124-133
Author(s): Assaad Y. Semaan, Kristin R. Delfino, Andrew C. Wilber, Thomas K. Mathews, Kathy J. Robinson, Laurent Brard, Shaheen R. Alanee

Review Article

Single-Cell Sequencing for Drug Discovery and Drug Development

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 17 Issue: 1 Year: 2017 Page: 1769-1777
Author(s): Hongjin Wu, Charles Wang, Shixiu Wu

Clinical Next Generation Sequencing for Precision Medicine in Cancer

Journal: Current Genomics
Volume: 16 Issue: 4 Year: 2015 Page: 253-263
Author(s): Ling Dong, Wanheng Wang, Alvin Li, Rina Kansal, Yuhan Chen, Hong Chen, Xinmin Li

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 349

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy