Search Result "traditional chinese medicine."


Toxicities by Herbal Medicines with Emphasis to Traditional Chinese Medicine

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 12 Issue: 1 Year: 2011 Page: 989-996
Author(s): Thomas Efferth, Bernd Kaina

Herbal and Traditional Chinese Medicine for the Treatment of Cardiovascular Complications in Diabetes Mellitus

Journal: Current Diabetes Reviews
Volume: 4 Issue: 4 Year: 2008 Page: 320-328
Author(s): Asli F. Ceylan-Isik, Rochelle M. Fliethman, Loren E. Wold, Jun Ren

Fabrication and Physicochemical and Medicinal Characterization of Nano Traditional Chinese Medicine

Journal: Recent Patents on Engineering
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2008 Page: 104-113
Author(s): Ma Peiyan, Fu Zhengyi, Su Yanli, Wang Weimin, Wang Hao, Zhang Jinyong, Wang Yucheng, Zhang Qingjie

Drug Candidates from Traditional Chinese Medicines

Journal: Current Topics in Medicinal Chemistry
Volume: 8 Issue: 1 Year: 2008 Page: 1656-1665
Author(s): Jing-Fang Wang, Dong-Qing Wei, Kuo-Chen Chou

Review Article

Anticancer Properties of Traditional Chinese Medicine

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 20 Issue: 5 Year: 2017 Page: 423-429
Author(s): Zhaokun Yan,Zijun Lai,Jiumao Lin

Traditional Chinese Medicine - Sea Urchin

Journal: Mini-Reviews in Medicinal Chemistry
Volume: 14 Issue: 6 Year: 2014 Page: 537-542
Author(s): Xiao-Hui Shang, Xiao-Yu Liu, Jian-Peng Zhang, Yun Gao, Bing-Hua Jiao, Heng Zheng, Xiao-Ling Lu

Review Article

The Impact of Traditional Chinese Medicine on Mitophagy in Disease Models

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 27 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-9
Author(s): Li-Ping Yu,Ting-Ting Shi,Yan-Qin Li,Jian-Kang Mu,Ya-Qin Yang,Wei-Xi Li,Jie Yu,Xing-Xin Yang

Review Article

Biomedical Applications of Lectins from Traditional Chinese Medicine

Journal: Current Protein & Peptide Science
Volume: 20 Issue: 3 Year: 2019 Page: 220-230
Author(s): Senjam Sunil Singh,Jack Ho Wong,Tzi Bun Ng,Wayenbam Sobhachandra Singh,Robert Thangjam

Review Article

Traditional Chinese Medicine Network Pharmacology in Cardiovascular Precision Medicine

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 27 Issue: 2 Year: 2021 Page: 2925-2933
Author(s): Li Gao,Min Cao,Jia-qi Li,Xue-mei Qin,Jian-song Fang

Homeostasis and Compensatory Homeostasis: Bridging Western Medicine and Traditional Chinese Medicine

Journal: Current Cardiology Reviews
Volume: 7 Issue: 1 Year: 2011 Page: 43-46
Author(s): Xiu-Juan Fan, Hao Yu, Jun Ren

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 3905

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy