Search Result "rat plasma."


Quantitative Analysis and Pharmacokinetics Study of Integrin Antagonist AP25 in Rat Plasma

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 20 Issue: 5 Year: 2013 Page: 584-590
Author(s): Yongbing Li, Hanmei Xu, Jialiang Hu, Fengguo Zhang, Zhendong Liu, Chi Zhang, Yongjing Yang, Chunyan Pu, Linqiu Huang, Xin Wen

Research Article

Metabolic Changes in Rat Plasma After Epilepsy by UPLC-MS/MS

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 5 Year: 2021 Page: 602-612
Author(s): Congcong Wen,Caiping Zhou,Yongxi Jin,Yujie Hu,Hongzhe Wang,Xianqin Wang,Xuezhi Yang

Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography Method for Quantification of Acyclovir in Rat Plasma

Journal: Drug Delivery Letters
Volume: 3 Issue: 3 Year: 2013 Page: 233-238
Author(s): Ankit A. Kharia, Akhlesh K. Singhai

Research Article

Determination of Shanzhiside Methylester in Rat Plasma by Uplc-Ms/Ms and Its Application to a Pharmacokinetic Study

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 16 Issue: 7 Year: 2020 Page: 960-966
Author(s): Qinghua Weng,Yichuan Chen,Zuoquan Zhong,Qianqian Wang,Lianguo Chen,Xianqin Wang

Research Article

LC-MS/MS Determination of Apigenin in Rat Plasma and Application to Pharmacokinetic Study

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 22 Issue: 2 Year: 2021 Page: 274-280
Author(s): Shixing Zhu,Jiayuan Zhang,Zhihua Lv,Mingming Yu

Research Article

A Rapid and Simple UPLC Method for the Quantitative Determination of Compound X22 in Rat Plasma and its Application to a Pharmacokinetic Study

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2018 Page: 116-120
Author(s): Yan Hu,Jianpeng Feng,Guang Liang,Vinoprabath,Lili Fu,Jialing Pan,Xiuhua Zhang,Zheng Xiang

Research Article

Pharmacokinetics of Picroside I, II, III, IV in Rat Plasma by UPLCMS/ MS

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 16 Issue: 4 Year: 2020 Page: 438-445
Author(s): Haili Xie,Xiaojie Lu,Weiqiang Jin,Hua Zhou,Dongxin Chen,Xianqin Wang,Yunfang Zhou

Effects of Gynura procumbens Leaf Extracts on Plasma Lipid Peroxidation and Total Antioxidant Status in CCl4-Treated Rats

Journal: The Natural Products Journal
Volume: 2 Issue: 4 Year: 2012 Page: 247-251
Author(s): Gabriel A. Akowuah, Mariam Ahmad, Yam M. Fei

Oral Administration of L-Serine Increases L- and D-Serine Levels in the Plasma and Brain of Fasted Rats

Journal: Letters in Drug Design & Discovery
Volume: 9 Issue: 7 Year: 2012 Page: 663-667
Author(s): Shozo Tomonaga, Izumi Yamasaki, Mao Nagasawa, Yumi Ogino, Nobuo Uotsu, Sachiyuki Teramoto, Mitsuhiro Furuse

Research Article

UPLC-MS/MS Assay for Quantification of Wedelolactone and Demethylwedelolactone in Rat Plasma and the Application to a Preclinical Pharmacokinetic Study

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 24 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-8
Author(s): Bao-e Wang,Lin-tao Zhang,Sheng-bao Yang,Zeng-liang Xu

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 18625

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy