Search Result "nano traditional chinese medicine"


Fabrication and Physicochemical and Medicinal Characterization of Nano Traditional Chinese Medicine

Journal: Recent Patents on Engineering
Volume: 2 Issue: 2 Year: 2008 Page: 104-113
Author(s): Ma Peiyan, Fu Zhengyi, Su Yanli, Wang Weimin, Wang Hao, Zhang Jinyong, Wang Yucheng, Zhang Qingjie

Nano Traditional Chinese Medicine: Current Progresses and Future Challenges

Journal: Current Drug Targets
Volume: 16 Issue: 1 Year: 2015 Page: 1548-1562
Author(s): Yi Huang, Yinglan Zhao, Fang Liu, Songqing Liu

Application of Nanotechnology in Traditional Chinese Medicine

Journal: Current Nanoscience
Volume: 8 Issue: 3 Year: 2012 Page: 474-484
Author(s): Ting Hu, Jian-Guo Jiang

Drug Metabolism and Pharmacokinetics of Nanodrugs from Chinese Medicines and Natural Products

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 13 Issue: 5 Year: 2012 Page: 659-666
Author(s): Chang-Xiao Liu, Duan-Yun Si, Xue-Feng Xiao, Xin He, Ya-Zhuo Li

Progress on the Screening and Analysis of Bioactive Compounds in Traditional Chinese Medicines by Biological Fingerprinting Analysis

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 13 Issue: 1 Year: 2010 Page: 855-868
Author(s): Fengjiao Yu, Liang Kong, Hanfa Zou, Xiaoyuan Lei

Research Article

Self-assembled Nanoparticles of Natural Phytochemicals (Berberine and 3,4,5-methoxycinnamic Acid) Originated from Traditional Chinese Medicine for Inhibiting Multidrug-resistant Staphylococcus Aureus

Journal: Current Drug Delivery
Volume: 17 Issue: 0 Year: 2020 Page: 1-8
Author(s): Nana Han,Xuemei Huang,Xuehao Tian,Tong Li,Xiaojing Liu,Wen Li,Su Huo,Qianwen Wu,Yuhao Gu,Ziqi Dai,Bing Xu,Penglong Wang,Haimin Lei

Advantages of Nanotechnology- Based Chinese Herb Drugs on Biological Activities

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 10 Issue: 8 Year: 2009 Page: 905-913
Author(s): Sherry Huang, Walter H. Chang

Unique Property of Chinese Medicine Nanoparticles Prepared With Sonication Techniques in Aqueous Phase

Journal: Micro and Nanosystems
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2012 Page: 75-79
Author(s): Jian-She Yang, Gang Zhou, Nianhong Wang, Long Zhang, Tianshui Niu, Yong Liu

Review Article

Diagnosis and Possible use of Traditional Medicinal Plant to combat COVID-19

Journal: Coronaviruses
Volume: 2 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-15
Author(s): M. Beyau Konyak,Richa Naredi,Ekta Rana,Ramendra Pati Pandey

Review Article

Herbal Immunomodulators - A Remedial Panacea for Designing and Developing Effective Drugs and Medicines: Current Scenario and Future Prospects

Journal: Current Drug Metabolism
Volume: 19 Issue: 3 Year: 2018 Page: 264-301
Author(s): Ruchi Tiwari,Shyma K. Latheef,Ishtiaq Ahmed,Hafiz M.N. Iqbal,Mohammed Hussen Bule,Kuldeep Dhama,Hari Abdul Samad,Kumaragurubaran Karthik,Mahmoud Alagawany,Mohamed Ezzat Abd El-Hack,Mohd Iqbal Yatoo,Mayada Ragab Farag

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 507

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy