Search Result "esophageal squamous cell carcinoma"


Research Article

The Clinical Prognostic Value of LRG1 in Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 19 Issue: 9 Year: 2019 Page: 756-763
Author(s): Yuanyuan Wang,Qian Xing,Xue Chen,Jianbo Wang,Shanghui Guan,Xuan Chen,Peng Sun,Mingxia Wang,Yufeng Cheng

Research Article

Towards Tyrosine Metabolism in Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 20 Issue: 2 Year: 2017 Page: 133-139
Author(s): Jing Cheng,Guangyong Zheng,Hai Jin,Xianfu Gao

Research Article

miR-375 Inhibits the Proliferation, Migration and Invasion of Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Targeting XPR1

Journal: Current Gene Therapy
Volume: 21 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-9
Author(s): Wenbin Wu,Yangmei Zhang,Xiaowu Li,Xiang Wang,Yuan Yuan

Recent Advance in Drug Development of Squamous Cell Carcinoma

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 15 Issue: 7 Year: 2015 Page: 816-827
Author(s): Jun Lei, Bing Fu, Hang Yin, Guanxiu Tang, Shujuan Zhu, Chunli Yan, Quanyong He

Research Article

Corilagin Inhibits Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Inducing DNA Damage and Down-Regulation of RNF8

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 19 Issue: 8 Year: 2019 Page: 1021-1028
Author(s): Fanghua Qiu,Lifang Liu,Yu Lin,Zetian Yang,Feng Qiu

Current Innovations in Management of Esophageal Carcinoma

Ebook: Frontiers in Drug Design & Discovery
Volume: 8 Year: 2017
Author(s): Julie H. Rowe,Fathima Kamil,Melissa Yan,Curtis J. Wray,Atilla Ertan

Research Article

The Prognostic Value of Prognostic Biomarkers in Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Iranian Population

Journal: Current Cancer Therapy Reviews
Volume: 15 Issue: 0 Year: 2019 Page: 1-6
Author(s): Mohammadreza Mirinezhad,Narjes Khalilipour,Reza Raoofian,Mohammad Reza Abbaszadegan

Research Article

Lentiviral-Mediated Overexpression of MicroRNA-141 Promotes Cell Proliferation and Inhibits Apoptosis in Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
Volume: 14 Issue: 2 Year: 2019 Page: 170-176
Author(s): Jun-He Zhang,Hai-Bin Xia

Research Article

Inhibition of SOX15 Sensitizes Esophageal Squamous Carcinoma Cells to Paclitaxel

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 19 Issue: 5 Year: 2019 Page: 349-356
Author(s): Ming Zhang,Jianying Wang,Tianwei Gao,Xin Chen,Yan Xu,Xiaoting Yu,Xianyang Guo,Rong Zhuang,Ziwei Li,Hongjin Wu,Juehua Yu

Research Article

Concomitant Expression of Inhibitory Molecules for T cell Activation Predicts Poor Survival in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 21 Issue: 3 Year: 2021 Page: 244-253
Author(s): Zhijun Chen,Kexin Cao,Jinghang Zhang,Zhuangzhuang Liu,Liaoxun Lu,Bo Qi,Lijin Shi,Rong Huang,Song Zhao

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 1213

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy