Search Result "Oxygen-Glucose Deprivation (OGD)."


Research Article

MiR-29 Targets PUMA to Suppress Oxygen and Glucose Deprivation/Reperfusion (OGD/R)-induced Cell Death in Hippocampal Neurons

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 15 Issue: 1 Year: 2018 Page: 47-54
Author(s): Rong Wei,Rufang Zhang,Hongmei Li,Hongyun Li,Saiji Zhang,Yewei Xie,Li Shen,Fang Chen

Research Article

Mesenchymal Stem Cell-derived Exosomes Rescue Oxygen-Glucose Deprivation-induced Injury in Endothelial Cells

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 17 Issue: 2 Year: 2020 Page: 155-163
Author(s): Li-yun Kong,Meng-ya Liang,Jian-ping Liu,Ping Lai,Jun-song Ye,Zu-xiong Zhang,Zhi-ming Du,Jun-jian Yu,Liang Gu,Fa-chun Xie,Zhi-xian Tang,Zi-you Liu

Preconditioning by Oxygen-Glucose Deprivation Preserves Cell Proliferation and Reduces Cytotoxicity in Primary Astrocyte Cultures

Journal: CNS & Neurological Disorders - Drug Targets
Volume: 14 Issue: 1 Year: 2015 Page: 61-67
Author(s): Maria Nikiforou, Evi Vlassaks, Eveline Strackx, Boris W. Kramer, Johan S.H. Vles, Antonio W.D. Gavilanes

Research Article

Protective Effects of Astragalus Membranaceus and Ligustrazine on Rat Brain Microvascular Endothelial Cell Injury after Oxygen-Glucose Deprivation/ Reoxygenation by Suppressing the PKCδ/MARCKS Pathway

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 24 Issue: 7 Year: 2021 Page: 947-956
Author(s): Xialin Tang,Huajun Wang,Huihuan Chen,Shuangxi Sun,Hongxia Chen,Ruihuan Pan

HspB8 is Neuroprotective during Oxygen Glucose Deprivation and Reperfusion

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 12 Issue: 1 Year: 2015 Page: 63-72
Author(s): Binbin Yang, He Zhang, Xiaoye Mo, Han Xiao, Zhiping Hu

Research Article

Propofol Pretreatment Prevents Oxygen-glucose Deprivation/ reoxygenation(OGD/R)-induced Inflammation Through Nuclear Transcription Factor κB (NF-κB) Pathway in Neuroblastoma Cells

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 17 Issue: 0 Year: 2020 Page: 1-8
Author(s): Fang Hu,Jianhua Jiang,Guocan Yu,Hongcheng Zang,Haoliang Sun

Research Article

Inhibition of Histone Deacetylase 6 Protects Hippocampal Cells Against Mitochondria-mediated Apoptosis in a Model of Severe Oxygen-glucose Deprivation

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 19 Issue: 9 Year: 2019 Page: 673-682
Author(s): Panpan Chang,Yuzi Tian,Aaron M. Williams,Umar F. Bhatti,Baoling Liu,Yongqing Li,Hasan B. Alam

Blockade of Phosphodiesterase-III Protects Against Oxygen-Glucose Deprivation in Endothelial Cells by Upregulation of VE-Cadherin

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 8 Issue: 2 Year: 2011 Page: 86-94
Author(s): Mitsunori Ishiguro, Yukiya Suzuki, Keisuke Mishiro, Mamoru Kakino, Kazuhiro Tsuruma, Masamitsu Shimazawa, Shinichi Yoshimura, Toru Iwama, Hideaki Hara

Research Article

Hydroxysafflor Yellow A Promotes Angiogenesis in Rat Brain Microvascular Endothelial Cells Injured by Oxygen-glucose Deprivation/reoxygenation( OGD/R) Through SIRT1-HIF-1α-VEGFA Signaling Pathway

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 18 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-12
Author(s): Juxuan Ruan,Lei Wang,Jiheng Dai,Jing Li,Ning Wang,Saiwang Seto

Research Article

Autophagy Inhibition Preserves Tight Junction of Human Cerebral Microvascular Endothelium Under Oxygen Glucose Deprivation

Journal: Current Neurovascular Research
Volume: 17 Issue: 5 Year: 2020 Page: 644-651
Author(s): Shuyan Wang,Jihong Xu,Jin Xi,John R. Grothusen,Renyu Liu

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 190

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy