Current Stem Cell Research & Therapy

Editor-in-Chief

James J. Yoo
(14898 citations)
Wake Forest University School of Medicine
Winston-Salem, NC
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for Editor

Editorial (Thematic Issue: Potential Application of Mesenchymal Stem Cells in Craniofacial Reconstruction) promotion: free to download

Volume:9   Issue: 3
Pp: 149-149
Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X0903140310101248
Published on: 09 March, 2014

Advances of Mesenchymal Stem Cells Derived from Bone Marrow and Dental Tissue in Craniofacial Tissue Engineering

Volume:9   Issue: 3
Pp: 150-161
Maobin Yang, Hongming Zhang and Riddhi Gangolli
DOI: 10.2174/1574888X09666140213142258
Published on: 09 March, 2014

Recent Advances in Cell Sheet Technology for Periodontal Regeneration

Volume:9   Issue: 3
Pp: 162-173
Jing Wang, Rui Zhang, Yun Shen, Chenyuan Xu, Shengcai Qi, Liyan Lu, Raorao Wang and Yuanzhi Xu
DOI: 10.2174/1574888X09666140213150218
Published on: 09 March, 2014

Animal Models For Craniofacial Reconstruction by Stem/Stromal Cells

Volume:9   Issue: 3
Pp: 174-186
Na Liu, Xue Lyu, Huanhuan Fan, Jing Shi, Jing Hu and En Luo
DOI: 10.2174/1574888X09666140213150811
Published on: 09 March, 2014

Electrospun Fibers for Dental and Craniofacial Applications

Volume:9   Issue: 3
Pp: 187-195
Guo Li, Tong Zhang, Meng Li, Na Fu, Yao Fu, Kai Ba, Shuwen Deng, Yan Jiang, Jing Hu, Qiang Peng and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X09666140213151717
Published on: 09 March, 2014

The Endothelial-Mesenchymal Transition (EndMT) and Tissue Regeneration

Volume:9   Issue: 3
Pp: 196-204
Wenjing Yu, Zhen Liu, Shu An, Jinyi Zhao, Lan Xiao, Yongchao Gou, Yunfeng Lin and Jun Wang
DOI: 10.2174/1574888X09666140213154144
Published on: 09 March, 2014

Potential Replication of Induced Pluripotent Stem Cells for Craniofacial Reconstruction

Volume:9   Issue: 3
Pp: 205-214
Yao Fu, Shuwen Deng, Jing Wang, Zhaozhao Chen, Shu Zhang, Songtao Wu, Yan Jiang, Ling Ye, Qiang Peng and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X09666140213155800
Published on: 09 March, 2014

The Properties of Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) and its Applications in Tissue Engineering

Volume:9   Issue: 3
Pp: 215-222
Qixiang Yang, Jing Wang, Shu Zhang, Xiaoshan Tang, Guangwei Shang, Qiang Peng, Raorao Wang and Xiaoxiao Cai
DOI: 10.2174/1574888X09666140213160853
Published on: 09 March, 2014

Miscellaneous Animal Models Accelerate the Application of Mesenchymal Stem Cells for Cartilage Regeneration

Volume:9   Issue: 3
Pp: 223-233
Shuwen Deng, Renhuan Huang, Jing Wang, Shu Zhang, Zhaozhao Chen, Songtao Wu, Yan Jiang, Qiang Peng, Xiaoxiao Cai and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X09666140213201331
Published on: 09 March, 2014

Emerging Roles of microRNAs in Neural Stem Cells

Volume:9   Issue: 3
Pp: 234-243
Sheng Wang, Juan Xu, Rui Ye, Jing Wang, Zhaozhao Chen, Renhuan Huang, Qiang Peng, Yuanzhi Xu and Xiaoxiao Cai
DOI: 10.2174/1574888X09666140213201846
Published on: 09 March, 2014

Development Course and an Application Strategy for Induced Pluripotent Stem Cells in Regenerative Medicine

Volume:9   Issue: 3
Pp: 244-253
Yuanzhi Xu, Jing Wang, Runyi Mao, Xiaoshan Tang, Renhuan Huang, Raorao Wang and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X09666140213202227
Published on: 09 March, 2014

Biomaterial and Mesenchymal Stem Cell for Articular Cartilage Reconstruction

Volume:9   Issue: 3
Pp: 254-267
Yun Shen, Yao Fu, Jing Wang, Guo Li, Xu Zhang, Yuanzhi Xu and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X09666140213202700
Published on: 09 March, 2014

The Role of miRNAs in the Differentiation of Adipose-Derived Stem Cells

Volume:9   Issue: 3
Pp: 268-279
Jing Chen, Shuwen Deng, Shu Zhang, Zhaozhao Chen, Songtao Wu, Xiaoxiao Cai, Xingmei Yang, Bin Guo and Qiang Peng
DOI: 10.2174/1574888X09666140213203309
Published on: 09 March, 2014

The Effects of Mesenchymal Stem Cells in Craniofacial Tissue Engineering

Volume:9   Issue: 3
Pp: 280-289
Lin Zhang, Ge Feng, Xing Wei, Lan Huang, Aishu Ren, Ni Dong, Huaqiao Wang, Qianqian Huang, Yi Zhang and Feng Deng
DOI: 10.2174/1574888X09666140213204202
Published on: 09 March, 2014