Current Stem Cell Research & Therapy

Editor-in-Chief

James J. Yoo
(14898 citations)
Wake Forest University School of Medicine
Winston-Salem, NC
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for EditorStem Cells and Cartilage Tissue Engineering free to download

Volume:13   Issue: 7
Pp: 489-489
Jinfeng Liao and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1574888X1307180803122513
Published on: 29 August, 2018The Formation Mechanism of Hydrogels

Volume:13   Issue: 7
Pp: 490-496
Liyan Lu, Shiliang Yuan, Jing Wang*, Yun Shen, Shuwen Deng, Luyang Xie and Qixiang Yang
DOI: 10.2174/1574888X12666170612102706
Published on: 29 August, 2018Application of Hydrogels in Cartilage Tissue Engineering

Volume:13   Issue: 7
Pp: 497-516
Ximu Zhang, Wei Zhang and Maobin Yang*
DOI: 10.2174/1574888X12666171017160323
Published on: 29 August, 2018Animal Models Used for Testing Hydrogels in Cartilage Regeneration

Volume:13   Issue: 7
Pp: 517-525
Chuntie Zhu, Qiong Wu, Feiyu Wang, Xu Zhang, Fubo Chen, Xiyang Liu, Qixiang Yang and Lei Zhu*
DOI: 10.2174/1574888X13666180514123103
Published on: 29 August, 2018Application of Electrospinning Strategy on Cartilage Tissue Engineering

Volume:13   Issue: 7
Pp: 526-532
Yao Liu, Li Liu, Zhi Wang, Guangsen Zheng, Qianming Chen and En Luo*
DOI: 10.2174/1574888X13666180628163515
Published on: 29 August, 2018Adult Stem Cells and Hydrogels for Cartilage Regeneration

Volume:13   Issue: 7
Pp: 533-546
Lei Wang, Juan Huang, Chenglong Huang, Qing Li, Lin Liu, Shihong Luo and Jingang Xiao*
DOI: 10.2174/1574888X12666170511142917
Published on: 29 August, 2018Cartilage Tissue Regeneration: The Roles of Cells, Stimulating Factors and Scaffolds

Volume:13   Issue: 7
Pp: 547-567
Kui Huang, Qing Li, Yong Li, Zhihao Yao, Daowen Luo, Pengcheng Rao and Jingang Xiao*
DOI: 10.2174/1574888X12666170608080722
Published on: 29 August, 2018Different Sources of Stem Cells and their Application in Cartilage Tissue Engineering

Volume:13   Issue: 7
Pp: 568-575
Quanquan Ma, Jinfeng Liao and Xiaoxiao Cai*
DOI: 10.2174/1574888X13666180122151909
Published on: 29 August, 2018Physical Cues Drive Chondrogenic Differentiation

Volume:13   Issue: 7
Pp: 576-582
Qi Zhang, Shiyu Lin, Jinfeng Liao and Xiaoxiao Cai*
DOI: 10.2174/1574888X13666180102121455
Published on: 29 August, 2018Research Progress of the Types and Preparation Techniques of Scaffold Materials in Cartilage Tissue Engineering

Volume:13   Issue: 7
Pp: 583-590
Na Fu, Tengzhe Dong, Ai Meng, Zhaosong Meng, Bofeng Zhu and Yunfeng Lin*
DOI: 10.2174/1574888X12666170718152611
Published on: 29 August, 2018Electrospun Fibers for Cartilage Tissue Regeneration

Volume:13   Issue: 7
Pp: 591-599
Guo Li, Sirong Shi, Shiyu Lin, Tengfei Zhou, Xiaoru Shao, Qiao Huang, Bofeng Zhu and Xiaoxiao Cai*
DOI: 10.2174/1574888X13666180417120508
Published on: 29 August, 2018The Review of Nanomaterials Inducing the Differentiation of Stem Cells into Chondrocyte Phenotypes in Cartilage Tissue Engineering

Volume:13   Issue: 7
Pp: 600-607
Xueping Xie, Qi Zhang, Tengfei Zhou, Quanquan Ma and JinFeng Liao*
DOI: 10.2174/1574888X13666180511164509
Published on: 29 August, 2018The Use of Stem Cells in Neural Regeneration: A Review of Current Opinion

Volume:13   Issue: 7
Pp: 608-617
Yuhao Wang, Jian Pan*, Dianri Wang and Jiyuan Liu
DOI: 10.2174/1574888X13666180720100738
Published on: 29 August, 2018