Current Stem Cell Research & Therapy

Editor-in-Chief

James J. Yoo
(14898 citations)
Wake Forest University School of Medicine
Winston-Salem, NC
(USA)

Back

Become EABM
Become ReviewerMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:13   Issue: 2
Pp: 81-81
David T. Harris
DOI: 10.2174/1574888X1302180119161014Editorial: Epigenetics in Oromaxillafacial Development and Disease free to download

Volume:13   Issue: 2
Pp: 82-82
Liwei Zheng
DOI: 10.2174/1574888X1302180119161311Bivalent Histone Modifications and Development

Volume:13   Issue: 2
Pp: 83-90
Feifei Li, Mian Wan, Binpeng Zhang, Yiran Peng, Yachuan Zhou, Caixia Pi, Xin Xu, Ling Ye, Xuedong Zhou and Liwei Zheng*
DOI: 10.2174/1574888X12666170123144743Reporter Mice Used for Dentinogenesis Study

Volume:13   Issue: 2
Pp: 91-100
Jing Yang, Fanyuan Yu, Feng Lou, Fanzi Wu, Dian Chen, Chenglin Wang and Ling Ye
DOI: 10.2174/1574888X11666161201115754Epigenetics, Bone Remodeling and Osteoporosis

Volume:13   Issue: 2
Pp: 101-109
Shaoqing Yang and Xiaohong Duan*
DOI: 10.2174/1574888X11666161221125656Epigenetics in Odontogenesis and its Influences

Volume:13   Issue: 2
Pp: 110-117
Chuwen Li, Yujia Cui, Changchun Zhou, Jianxun Sun* and Xuedong Zhou
DOI: 10.2174/1574888X12666170530100524Modulation of microRNAs in Tooth Root and Periodontal Tissue Development

Volume:13   Issue: 2
Pp: 118-124
Ran Zhang and Tiejun Li*
DOI: 10.2174/1574888X12666170713123647Histone Modifications in Aging: The Underlying Mechanisms and Implications

Volume:13   Issue: 2
Pp: 125-135
Yuan Wang*, Quan Yuan* and Liang Xie*
DOI: 10.2174/1574888X12666170817141921Epigenetic Regulations in the Pathogenesis of Periodontitis

Volume:13   Issue: 2
Pp: 144-150
Yu Luo, Xian Peng, Dingyu Duan, Chengcheng Liu, Xin Xu* and Xuedong Zhou*
DOI: 10.2174/1574888X12666170718161740DNA Methylation: A Frontier in Tooth Organogenesis and Developmental Dental Defects

Volume:13   Issue: 2
Pp: 151-158
Mian Wan, Hongyu Li, Yachuan Zhou, Wei Du, Xin Xu, Ling Ye, Xuedong Zhou and Liwei Zheng*
DOI: 10.2174/1574888X13666171206124940