Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery

Editor-in-Chief

Zhe-Sheng (Jason) Chen
Institute for Biotechnology
College of Pharmacy and Health Sciences
St. John's University
New York, NY
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for Editor

Articles Ahead of Print

Study on the Anti-Tumor Mechanism and Target of Triptolide based on Network Pharmacology and Molecular Docking

Tao Zou, Yuanqiong Huang, Yifan Hu, Mingyu Wu, Yueshui Zhao, Fukuan Du, Mingxing Li, Xu Wu, Huijiao Ji, Parham Jabbarzadeh Kaboli, Shurong Wang, Zhangang Xiao* and Zhigui Wu*

Distinct Epigenetic Reprogramming, Mitochondrial Patterns, Cellular Morphology, and Cytotoxicity after Bee Venom Treatment

Selcen Çelik Uzuner*, Esra Birinci, Sinan Tetikoğlu, Ceren Birinci and Sevgi Kolaylı

STAT3 Inhibitor Napabucasin Inhibits Tumor Growth and Cooperates with Proteasome Inhibition in Human Ovarian Cancer Cells

Yao Liu, Xiaolin Peng, Hui Li, Wenhui Jiao, Xin Peng, Jingrong Shao, Yanglu Xu, Ran Wang*, Wei Wang* and Dexin Kong*

In Vitro Metabolism of E2, G2: Novel Bile Acid-Coupling Camptothecin Analogues, in Rat Liver Microsomes

Xiangli Zhang, Qin Shen, Yi Wang, Leilei Zhou, Qi Weng and Qingyong Li*

Human Saliva Metabolome for Oral Lichen Planus Biomarker Identification

Xiaoshuang Wang, Liwei Liu, Qiuzheng Du, Zhi Sun, Erli Yue, Peng Xue* and Hongyu Zhao*

BCR-ABL Transcript Level as Compared to LDH and Uric Acid Among Chronic Myeloid Leukemic Patients

Temesgen Sisay Hailemariam, Mohammed Mehdi*, Samuel Kinde, Daniel Seifu and Abebe Edao