Current Signal Transduction Therapy

Editor-in-Chief

Jingxuan Yang
Department of Medicine
The University of Oklahoma Health Science Center
Oklahoma City, OK
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for Editor

Current Biomarkers for Lung Cancer

Volume:9   Issue: 3
Pp: 123-128
Kaifei Wang, Zhaohui Huang, Ruilin Wang, Jin Qian, Zhenhua Zuo, Yaping Li, Xiaoyan Yao and Xizhou Guan
DOI: 10.2174/1574362409666140911225531
Published on: 13 April, 2015

MicroRNA and Bone Tumor: To Up Date

Volume:9   Issue: 3
Pp: 129-140
Huichao Wang, Ruiqiang Zhang, Yudong Jia, Xiaodong Zhang, Yingjie Zhu, Ying Zhang, Xiantao Chen, Xiaoqiang Zhang, Litao Cai, Hanzheng Zhao, Wuyin Li and Youwen Liu
DOI: 10.2174/1574362410666150116235118
Published on: 13 April, 2015

Role of miRNAs in Coronary Artery Disease

Volume:9   Issue: 3
Pp: 141-147
Leixing Xie, Ruikai Du, Jingxue Niu and Hongbin Liu
DOI: 10.2174/1574362410666141224210818
Published on: 13 April, 2015


Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being open access plus

Volume:9   Issue: 3
Pp: 148-155
Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang
DOI: 10.2174/1574362410666150205165504
Published on: 13 April, 2015


FBP1, A Tumor Suppressor and Negative Regulator of Glycolysis, was Epigenetically Silenced in Pancreatic Cancer

Volume:9   Issue: 3
Pp: 156-163
Bo Zhang, Yi Qin, Si Shi, Shunrong Ji, Wenyan Xu, Jiang Liu, Jiang Long, Chen Liu, Liang Liu, Quanxing Ni, Jin Xu and Xianjun Yu
DOI: 10.2174/1574362410666150116234706
Published on: 13 April, 2015


Improvement in Quality of Life in Old People with Aortic Stenosis after Transcatheter Aortic Valve Implantation

Volume:9   Issue: 3
Pp: 164-171
Yue Li, Wei Guo, Tao Zhang, Jie Liu, Senhao Jia, Xiaoping Liu and Xin Jia
DOI: 10.2174/1574362410666150302231656
Published on: 13 April, 2015


Acknowledgements to the Reviewers: promotion: free to download

Volume:9   Issue: 3
Pp: 172-172

DOI: 10.2174/157436240903150414162824
Published on: 13 April, 2015