Current Signal Transduction Therapy

Editor-in-Chief

Jingxuan Yang
The University of Oklahoma Health Science Center
Oklahoma City, OK
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer

Current Biomarkers for Lung Cancer

Volume:9   Issue: 3
Pp: 123-128
Kaifei Wang, Zhaohui Huang, Ruilin Wang, Jin Qian, Zhenhua Zuo, Yaping Li, Xiaoyan Yao and Xizhou Guan
DOI: 10.2174/1574362409666140911225531
Published on: 14 April, 2015

MicroRNA and Bone Tumor: To Up Date

Volume:9   Issue: 3
Pp: 129-140
Huichao Wang, Ruiqiang Zhang, Yudong Jia, Xiaodong Zhang, Yingjie Zhu, Ying Zhang, Xiantao Chen, Xiaoqiang Zhang, Litao Cai, Hanzheng Zhao, Wuyin Li and Youwen Liu
DOI: 10.2174/1574362410666150116235118
Published on: 14 April, 2015

Role of miRNAs in Coronary Artery Disease

Volume:9   Issue: 3
Pp: 141-147
Leixing Xie, Ruikai Du, Jingxue Niu and Hongbin Liu
DOI: 10.2174/1574362410666141224210818
Published on: 14 April, 2015


Strategies of Functional Foods Promote Sleep in Human Being open access plus

Volume:9   Issue: 3
Pp: 148-155
Yawen Zeng, Jiazhen Yang, Juan Du, Xiaoying Pu, Xiaomen Yang, Shuming Yang and Tao Yang
DOI: 10.2174/1574362410666150205165504
Published on: 14 April, 2015


FBP1, A Tumor Suppressor and Negative Regulator of Glycolysis, was Epigenetically Silenced in Pancreatic Cancer

Volume:9   Issue: 3
Pp: 156-163
Bo Zhang, Yi Qin, Si Shi, Shunrong Ji, Wenyan Xu, Jiang Liu, Jiang Long, Chen Liu, Liang Liu, Quanxing Ni, Jin Xu and Xianjun Yu
DOI: 10.2174/1574362410666150116234706
Published on: 14 April, 2015


Improvement in Quality of Life in Old People with Aortic Stenosis after Transcatheter Aortic Valve Implantation

Volume:9   Issue: 3
Pp: 164-171
Yue Li, Wei Guo, Tao Zhang, Jie Liu, Senhao Jia, Xiaoping Liu and Xin Jia
DOI: 10.2174/1574362410666150302231656
Published on: 14 April, 2015


Acknowledgements to the Reviewers: promotion: free to download

Volume:9   Issue: 3
Pp: 172-172

DOI: 10.2174/157436240903150414162824
Published on: 14 April, 2015