Current Topics in Medicinal Chemistry

Editor-in-Chief

Jia Zhou
Chemical Biology Program
Department of Pharmacology and Toxicology
University of Texas Medical Branch
Galveston, TX
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for EditorTargeting Epigenetic Targets for Cancer Therapy free to download

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2379-2379
Bin Yu
DOI: 10.2174/156802661828190212093039
Published on: 12 February, 2019The Development of Epigenetics and Related Inhibitors for Targeted Drug Design in Cancer Therapy

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2380-2394
Na Liu, Rongtong Zhao, Yue Ma, Dongyuan Wang, Chen Yan, Dongxian Zhou*, Feng Yin* and Zigang Li*
DOI: 10.2174/1568026618666181115092623
Published on: 12 February, 2019
Epigenetic Targets and their Inhibitors in Cancer Therapy

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2395-2419
Le Zhao, Yong-Tao Duan, Ping Lu, Zhi-Juan Zhang, Xiao-Ke Zheng, Jun-Lei Wang* and Wei-Sheng Feng*
DOI: 10.2174/1568026619666181224095449
Published on: 12 February, 2019
Histone Deacetylase Inhibitors in Cancer Therapy

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2420-2428
Yijie Sun, Yanyi Sun, Saichao Yue, Yaohe Wang and Fanghui Lu*
DOI: 10.2174/1568026619666181210152115
Published on: 12 February, 2019
Structure, Functions and Selective Inhibitors of HDAC6

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2429-2447
Tao Liang and Hao Fang*
DOI: 10.2174/1568026619666181129141822
Published on: 12 February, 2019
DNA Methyltransferase Inhibitors and their Therapeutic Potential

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2448-2457
Zehao Zhou, Huan-Qiu Li* and Feng Liu*
DOI: 10.2174/1568026619666181120150122
Published on: 12 February, 2019