Current Topics in Medicinal Chemistry

Editor-in-Chief

Allen B. Reitz
Fox Chase Chemical Diversity Center, Inc.
Doylestown, PA
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become ReviewerEditorial (Thematic Issue: Biological Function of G-Quadruplex Nucleic Acids and Potential Application in Medicinal Chemistry) free to download

Volume:15   Issue: 19
Pp: 1939-1939
Z.-S. Huang, X. Zhou and Z. Tan
DOI: 10.2174/1568026615666150518103736

Telomere G-Quadruplex as a Potential Target to Accelerate Telomere Shortening by Expanding the Incomplete End-Replication of Telomere DNA open access plus

Volume:15   Issue: 19
Pp: 1940-1946
Zheng Tan, Jun Tang, Zhong-Yuan Kan and Yu-Hua Hao
DOI: 10.2174/1568026615666150515145552


RNA G-Quadruplex: The New Potential Targets for Therapy

Volume:15   Issue: 19
Pp: 1947-1956
Shi-Ke Wang, Yue Wu and Tian-Miao Ou
DOI: 10.2174/1568026615666150515145733


Recent Development of G-Quadruplex Probes for Cellular Imaging

Volume:15   Issue: 19
Pp: 1957-1963
Dik-Lung Ma, Modi Wang, Sheng Lin, Quan-Bin Han and Chung-Hang Leung
DOI: 10.2174/1568026615666150515150106


Biological Function and Medicinal Research Significance of G-Quadruplex Interactive Proteins

Volume:15   Issue: 19
Pp: 1971-1987
Jun Qiu, Mingxue Wang, Yan Zhang, Ping Zeng, Tian-Miao Ou, Jia-Heng Tan, Shi-Liang Huang, Lin-Kun An, Honggen Wang, Lian-Quan Gu, Zhi-Shu Huang and Ding Li
DOI: 10.2174/1568026615666150515150803