Current Gene Therapy

Editor-in-Chief

Liang Cheng
College of Bioinformatics, Science and Technology
Harbin Medical University
Harbin, Heilongjiang
(China)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer
Call for Editor

Open Access Articles

Effective Downregulation of BCR-ABL Tumorigenicity by RNA Targeted CRISPR-Cas13a open Access plus

Volume: 21   Issue: 3
Pp: 270-277
Aditya Singh and Prateek Bhatia*
DOI:10.2174/1566523221666210217155233

Gene Therapy in the Anterior Eye Segment open Access plus

Volume: 21  
Pp: 1-28
Cynthia Amador, Ruchi Shah, Sean Ghiam, Andrei A. Kramerov and Alexander V. Ljubimov*
DOI:10.2174/1566523221666210423084233

Reduced Immunogenicity of Intraparenchymal Delivery of Adenoassociated Virus Serotype 2 Vectors: Brief Overview open Access plus

Volume: 21  
Pp: 1-6
Wuh-Liang Hwu, Shin-Ichi Muramatsu* and Bruria Gidoni-Ben-Zeev
DOI:10.2174/1566523221666210922155413

Feasibility of Mesenchymal Stem Cell Therapy for COVID-19: A Mini Review open Access plus

Volume: 20   Issue: 4
Pp: 285-288
Jingwen Li, Xinyi Wang, Na Li , Ying Jiang, Heqing Huang*, Tao Wang, Zhicheng Lin and Nian Xiong*
DOI:10.2174/1566523220999200820172829

Hemophilia Gene Therapy: New Development from Bench to Bed Side open Access plus

Volume: 19   Issue: 4
Pp: 264-273
Xiao-Lu Guo, Tsai-Hua Chung, Yue Qin, Jie Zheng, Huyong Zheng, Liyuan Sheng, Tung Wynn and Lung-Ji Chang*
DOI:10.2174/1566523219666190924121836

A Recurrent Rare SOX9 Variant (M469V) is Associated with Congenital Vertebral Malformations open Access plus

Volume: 19   Issue: 4
Pp: 242-247
Nan Wu, Lianlei Wang, Jianhua Hu*, Sen Zhao, Bowen Liu, Yaqi Li, Huakang Du, Yuanqiang Zhang, Xiaoxin Li, Zihui Yan, Shengru Wang, Yipeng Wang, Jianguo Zhang, Zhihong Wu, DISCO (Deciphering Disorders Involving Scoliosis & Comorbidities) study group and Guixing Qiu
DOI:10.2174/1566523219666190924120307

Reduction of Autophagic Accumulation in Pompe Disease Mouse Model Following Gene Therapy open Access plus

Volume: 19   Issue: 3
Pp: 197-207
Angela L. McCall*, Sylvia G. Stankov, Gabrielle Cowen, Denise Cloutier, Zizhao Zhang, Lin Yang, Nathalie Clement, Darin J. Falk and Barry J. Byrne*
DOI:10.2174/1566523219666190621113807

Three Cases of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy with Rapid Increase in Visual Acuity After Gene Therapy open Access plus

Volume: 19   Issue: 2
Pp: 134-138
Yong Zhang, Jia-jia Yuan, Hong-li Liu, Zhen Tian, Si-wei Liu and Bin Li*
DOI:10.2174/1566523219666190618094505

The Relationship between Ferroptosis and Tumors: A Novel Landscape for Therapeutic Approach open Access plus

Volume: 19   Issue: 2
Pp: 117-124
Xiaojun Xia, Xiaoping Fan*, Mingyi Zhao* and Ping Zhu*
DOI:10.2174/1566523219666190628152137

Functional Improvement of Chimeric Antigen Receptor Through Intrinsic Interleukin-15Rα Signaling open Access plus

Volume: 19   Issue: 1
Pp: 40-53
Sushmita Nair, Jing-Bo Wang, Shih-Ting Tsao, Yuchen Liu, Wei Zhu, William B. Slayton, Jan S. Moreb, Lujia Dong and Lung-Ji Chang*
DOI:10.2174/1566523218666181116093857