Current Gene Therapy

Editor-in-Chief

Liang Cheng
College of Bioinformatics Science and Technology
Harbin Medical University
Harbin, Heilongjiang
(China)

Personal Subscription
Become EABM
Become ReviewerMeet Our Associate Editorial Board Member free to download

Volume:19   Issue: 2
Pp: 67-68
Francesco Porta
DOI: 10.2174/156652321902190722112711Interaction of Cell and Gene Therapy with the Immune System free to download

Volume:19   Issue: 2
Pp: 69-70
Cheng Yang
DOI: 10.2174/156652321902190722112944Cell Therapy in Solid Organ Transplantation

Volume:19   Issue: 2
Pp: 71-80
Songjie Cai and Anil Chandraker*
DOI: 10.2174/1566523219666190603103840
Correlation between MDSC and Immune Tolerance in Transplantation: Cytokines, Pathways and Cell-cell Interaction

Volume:19   Issue: 2
Pp: 81-92
Tianying Yang, Jiawei Li, Ruimin Li, Chunchen Yang, Weitao Zhang, Yue Qiu, Cheng Yang* and Ruiming Rong*
DOI: 10.2174/1566523219666190618093707
Understanding Gene Therapy in Acute Respiratory Distress Syndrome

Volume:19   Issue: 2
Pp: 93-99
Xue-Peng Zhang, Wei-Tao Zhang, Yue Qiu, Min-Jie Ju, Guo-Wei Tu* and Zhe Luo*
DOI: 10.2174/1566523219666190702154817
High Mobility Group Box 1: An Immune-regulatory Protein

Volume:19   Issue: 2
Pp: 100-109
Jingjing Zhao, Tianle Sun, Shengdi Wu* and Yufeng Liu*
DOI: 10.2174/1566523219666190621111604
Functional Immunoregulation by Heme Oxygenase 1 in Juvenile Autoimmune Diseases

Volume:19   Issue: 2
Pp: 110-116
Xueyan Zhang, Shupeng Shi, Jie Shen, Mingyi Zhao* and Qingnan He*
DOI: 10.2174/1566523219666190710092935
The Relationship between Ferroptosis and Tumors: A Novel Landscape for Therapeutic Approach open access plus

Volume:19   Issue: 2
Pp: 117-124
Xiaojun Xia, Xiaoping Fan*, Mingyi Zhao* and Ping Zhu*
DOI: 10.2174/1566523219666190628152137
Circular RNAs Serve as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Cancers

Volume:19   Issue: 2
Pp: 125-133
Shuai Fang, Jinchang Pan, Chengwei Zhou, Hui Tian, Jinxian He, Weiyu Shen, Xiaofeng Jin, Xiaodan Meng, Nan Jiang and Zhaohui Gong*
DOI: 10.2174/1566523218666181109142756
Three Cases of Leber’s Hereditary Optic Neuropathy with Rapid Increase in Visual Acuity After Gene Therapy open access plus

Volume:19   Issue: 2
Pp: 134-138
Yong Zhang, Jia-jia Yuan, Hong-li Liu, Zhen Tian, Si-wei Liu and Bin Li*
DOI: 10.2174/1566523219666190618094505