Current Organic Chemistry

Editor-in-Chief

György Keglevich
Budapest University of Technology and Economics
Budapest
(Hungary)

Nobel Laureates on Editorial Board

Prof. Ferid Murad
(USA)

R.R. Ernst
(Switzerland)

Personal Subscription
Become EABM
Become ReviewerMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1753-1753
Guan-Wu Wang
DOI: 10.2174/138527282017160531211457Editorial (Thematic Issue: Organic Materials in Nanomedicine) free to download

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1754-1755
Yiwen Li, Zhaogang Yang and Yarong Liu
DOI: 10.2174/138527282017160531211640

Tetrazine Bioorthogonal Reaction: A Novel Scheme for Polymer and Biomaterials

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1756-1767
Hongyan Zhu, Haoxing Wu, Min Wu and Qiyong Gong
DOI: 10.2174/1385272820666151102212821


Organic Chemistry Tool for Nanoparticles Monofunctionalization and Their Biomedical Applications

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1786-1796
Jianhao Wang, Jingyan Li, Jinchen Li, Feifei Liu, Yaqin Gu, Jie Fan, Bingyu Dong, Cheli Wang, Lin Qiu, Liqian Gao, Su Seong Lee and Pengju Jiang
DOI: 10.2174/1385272820666151105193200


Modification of Collagen for Biomedical Applications: A Review of Physical and Chemical Methods

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1797-1812
Xiaoyue Yu, Cuie Tang, Shanbai Xiong, Qijuan Yuan, Zhipeng Gu, Zhen Li and Yang Hu
DOI: 10.2174/1385272820666151102213025


Application of DODMA and Derivatives in Cationic Nanocarriers for Gene Delivery

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1813-1819
Zhou Chen, Aili Zhang, Zhaogang Yang, Xinmei Wang, Lingqian Chang, Zhaofeng Chen and Ly James Lee
DOI: 10.2174/1385272820666160202004348


Recent Progress in Dendrimer-based Gene Delivery Systems

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1820-1826
Tairong Kuang, Dajiong Fu, Lingqian Chang, Zhaogang Yang, Zhou Chen, Liliang Jin, Feng Chen and Xiangfang Peng
DOI: 10.2174/1385272820666151123235059


Characterization and Preclinical Perspectives of Organic Small Molecule Drug Metabolites in Drug-drug Interactions

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1827-1834
Liqian Gao, Jun Chen, Yi Hu, Hongyan Sun, Yong Siang Ong, Jingxin Zhang, Zhifang Chai and Su Seong Lee
DOI: 10.2174/1385272820666151102212542


Physicochemical Properties that Determine Cellular Transport of Nanocarriers In Vitro and In Vivo

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1835-1848
Chenxin Deng, Tangna Hao, Zhen Li and Qing Fan
DOI: 10.2174/1385272820666151228194438