Current Drug Metabolism

Editor-in-Chief

Ming Hu
University of Houston College of Pharmacy
Houston, TX
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become ReviewerMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:20   Issue: 7
Pp: 541-541
Su-Jun Lee
DOI: 10.2174/138920022006190712165553Nanomedicine: Bioavailability, Biotransformation and Biokinetics

Volume:20   Issue: 7
Pp: 542-555
Selvan Ravindran*, Amlesh J. Tambe, Jitendra K. Suthar, Digamber S. Chahar, Joyleen M. Fernandes and Vedika Desai
DOI: 10.2174/1389200220666190614150708
Nanogels for Skin Cancer Therapy via Transdermal Delivery: Current Designs

Volume:20   Issue: 7
Pp: 575-582
Phuong H.L. Tran, Wei Duan, Beom-Jin Lee and Thao T.D. Tran*
DOI: 10.2174/1389200220666190618100030
The Metabolism and Disposition of Koumine, Gelsemine and Humantenmine from Gelsemium

Volume:20   Issue: 7
Pp: 583-591
Zi-Yuan Wang, Meng-Ting Zuo and Zhao-Ying Liu*
DOI: 10.2174/1389200220666190614152304
Influence of the OATP Polymorphism on the Population Pharmacokinetics of Methotrexate in Chinese Patients open access plus

Volume:20   Issue: 7
Pp: 592-600
Zhiqi Wang, Nan Zhang, Chaoyang Chen, Shuqing Chen, Junyu Xu, Ying Zhou, Xia Zhao* and Yimin Cui*
DOI: 10.2174/1389200220666190701094756
Hepatic Artery and Peripheral Vein Pharmacokinetics of Raltitrexed in Swine After the Administration of a Hepatic Arterial Infusion

Volume:20   Issue: 7
Pp: 601-608
Linzhong Zhu, Nan Zheng*, Xingang Li and Xiaofeng Zhang
DOI: 10.2174/1389200220666190618100847
Association of Genetic Variants in CYP3A4, CYP3A5, CYP2C8, and CYP2C19 with Tacrolimus Pharmacokinetics in Renal Transplant Recipients

Volume:20   Issue: 7
Pp: 609-618
Zijie Wang, Ming Zheng, Haiwei Yang, Zhijian Han, Jun Tao, Hao Chen, Li Sun, Miao Guo, Libin Wang, Ruoyun Tan, Ji-Fu Wei* and Min Gu*
DOI: 10.2174/1389200220666190627101927