Current Drug Metabolism

Editor-in-Chief

Ming Hu
University of Houston College of Pharmacy
Houston, TX
(USA)

Personal Subscription
Become EABM
Become Reviewer

Editorial (Thematic Issue: Toxicity and Pharmacokinetics of Nanobiomaterials) promotion: free to download

Volume:14   Issue: 8
Pp: 819-819
Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/1389200211314080001

An Overview on the Pharmacokinetics of Quantum Dots

Volume:14   Issue: 8
Pp: 820-831
Xianwei Meng, Li Qiang and Jianfei Wei
DOI: 10.2174/138920021131400103

Polymeric Nanoparticles for a Drug Delivery System

Volume:14   Issue: 8
Pp: 840-846
Brian E. Grottkau, Xiaoxiao Cai, Jing Wang, Xingmei Yang and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/138920021131400105

Perspectives on the Toxicology of Cadmium-based Quantum Dots

Volume:14   Issue: 8
Pp: 847-856
Feiyu Wang, Linjing Shu, Jing Wang, Xiongfei Pan, Renhuan Huang, Yunfeng Lin and Xiaoxiao Cai
DOI: 10.2174/138920021131400106

An Overview on Pharmacokinetics, Disposition, and Safety of Nanoparticles in Ocular Applications

Volume:14   Issue: 8
Pp: 857-862
Xingyi Li, Lingli Li, Zhaoliang Zhang and Hao Chen
DOI: 10.2174/138920021131400107

Review of and Perspectives on the Toxicology of Graphene-based Materials

Volume:14   Issue: 8
Pp: 863-871
Chenyuan Xu, Jing Wang, Yuanzhi Xu, Guangwei Shang, Raorao Wang and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/138920021131400108

Pharmacokinetics and Applications of Magnetic Nanoparticles

Volume:14   Issue: 8
Pp: 872-878
Runyi Mao, Jing Wang, Jiao Pei, Songtao Wu, Jie Feng, Yunfeng Lin and Xiaoxiao Cai
DOI: 10.2174/138920021131400109

The Toxicity and Pharmacokinetics of Carbon Nanotubes as an Effective Drug Carrier

Volume:14   Issue: 8
Pp: 879-890
En Luo, Guodong Song, Yunfeng Li, Pengwei Shi, Jing Hu and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/138920021131400110

Toxicity of Carbon Nanotubes

Volume:14   Issue: 8
Pp: 891-899
Jing Wang, Yuanzhi Xu, Zhi Yang, Renhuan Huang, Jing Chen, Raorao Wang and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/138920021131400111

Pharmacokinetics of Polymeric Micelles for Cancer Treatment

Volume:14   Issue: 8
Pp: 900-909
Chunyan Wang, Jaya Mallela and Subhra Mohapatra
DOI: 10.2174/138920021131400112

Pharmacokinetics of CNT-based Drug Delivery Systems

Volume:14   Issue: 8
Pp: 910-920
Rui Ye, Sheng Wang, Jing Wang, Zhiqiang Luo, Qiang Peng, Xiaoxiao Cai and Yunfeng Lin
DOI: 10.2174/138920021131400113