Become EABM
Become Reviewer

Articles Ahead of Print

Solidifying Essential Balm into Electrospun Core-sheath Nanofibers for Prolonged Release

Volume:1
Kun Zhao, Yao-Yao Yang, Shi-Xiong Kang and Deng-Guang Yu*

Lessons Learnt from a National Competition on Structural Optimization and Additive Manufacturing

Volume:1
Yulin XIONG, Dingwen BAO, Xin YAN, Tao XU and Yi Min XIE*

Pivotal Role of Chirality in Photoelectrocatalytic (PEC) Water Splitting

Volume:1
Wenyan Zhang*, Fei Liu, Yingfei Hu, Weimin Yang, Hangmin Guan, Lingyun Hao and Gongxuan Lu

Investigation of the Structural Behaviors of One-way HVFA-SCC Slabs Reinforced by GFRP Bars

Volume:1
Lingzhu Zhou, Pengcheng Dong, Yu Zheng*, Gangbing Song and Xiaolu Wang

Identification of Functional Variants Associated with Obesity in Pakistani Kindred

Volume:1
Ayesha Aftab, Syed Babar Jamal and Syeda Marriam Bakhtiar*

Revisiting the Polyol Synthesis and Plasmonic Properties of Silver Nanocubes

Volume:1
Hongyue Wang*, Yangyang Guo, Miao Zhang, Huixin Li, Yang Wei, Yiming Qian, Yunhan Zhang, Bo Tang, Zhenhua Sun and Hongqiang Wang*

Graphene-based Room Temperature Gas Sensing Materials

Volume:1
Hongping Liang, Huiyun Hu, Jianqiang Wang, Hao Li, Nicolaas Frans de Rooij, Guofu Zhou and Yao Wang*