Search Result "ESCC"


General Research Article

Qigefang Inhibits Migration, Invasion, and Metastasis of ESCC by Inhibiting Gas6/Axl Signaling Pathway

Journal: Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
Volume: 16 Issue: 2 Year: 2021 Page: 285-294
Author(s): Zhongbing Wu,Yang Zhao,Fuyang Yu,Huijuan Shi,Jing Li

Research Article

Concomitant Expression of Inhibitory Molecules for T cell Activation Predicts Poor Survival in Patients with Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Current Cancer Drug Targets
Volume: 21 Issue: 3 Year: 2021 Page: 244-253
Author(s): Zhijun Chen,Kexin Cao,Jinghang Zhang,Zhuangzhuang Liu,Liaoxun Lu,Bo Qi,Lijin Shi,Rong Huang,Song Zhao

Research Article

Towards Tyrosine Metabolism in Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 20 Issue: 2 Year: 2017 Page: 133-139
Author(s): Jing Cheng,Guangyong Zheng,Hai Jin,Xianfu Gao

Research Article

Inhibition of SOX15 Sensitizes Esophageal Squamous Carcinoma Cells to Paclitaxel

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 19 Issue: 5 Year: 2019 Page: 349-356
Author(s): Ming Zhang,Jianying Wang,Tianwei Gao,Xin Chen,Yan Xu,Xiaoting Yu,Xianyang Guo,Rong Zhuang,Ziwei Li,Hongjin Wu,Juehua Yu

General Research Article

Transcription/Expression of KLRB1 Gene as A Prognostic Indicator in Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Journal: Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening
Volume: 23 Issue: 7 Year: 2020 Page: 667-674
Author(s): Guangwei Zhang,Ying Liu,Fajin Dong,Xianming Liu

Research Article

MicroRNA-137 Inhibits Esophageal Squamous Cell Carcinoma by DownregulatingDAAM1

Journal: Protein & Peptide Letters
Volume: 29 Issue: 10 Year: 2022 Page: 882-890
Author(s):

Research Article

miR-375 Inhibits the Proliferation, Migration and Invasion of Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Targeting XPR1

Journal: Current Gene Therapy
Volume: 21 Issue: 0 Year: 2021 Page: 1-9
Author(s): Wenbin Wu,Yangmei Zhang,Xiaowu Li,Xiang Wang,Yuan Yuan

Research Article

Dehydrocostus Lactone Induces Apoptosis and Cell Cycle Arrest through Regulationof JAK2/STAT3/PLK1 Signaling Pathway in Human Esophageal Squamous CellCarcinoma Cells

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 22 Issue: 9 Year: 2022 Page: 1742-1752
Author(s): Zhengyang Lu,Qinhong Xu,Ruixiang Li,Binwu Sheng,Ganghua Yang

Research Article

Corilagin Inhibits Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Inducing DNA Damage and Down-Regulation of RNF8

Journal: Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry
Volume: 19 Issue: 8 Year: 2019 Page: 1021-1028
Author(s): Fanghua Qiu,Lifang Liu,Yu Lin,Zetian Yang,Feng Qiu

Current Innovations in Management of Esophageal Carcinoma

Ebook: Frontiers in Drug Design & Discovery

Volume: 8 Year: 2017
Author(s): Julie H. Rowe,Fathima Kamil,Melissa Yan,Curtis J. Wray,Atilla Ertan
Doi: 10.2174/9781681083551117080004

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 141

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2023 Bentham Science Publishers | Privacy Policy