Search Result "nanocrystal"


Review Article

Nanocrystals Technology for Pharmaceutical Science

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2018 Page: 2497-2507
Author(s): Zhongyao Cheng,Yumei Lian,Zul Kamal,Xin Ma,Jianjun Chen,Xinbo Zhou,Jing Su,Mingfeng Qiu

Review Article

Nanocrystal for Dermatological Application: A Comprehensive Review

Journal: Current Nanoscience
Volume: 18 Issue: 1 Year: 2022 Page: 48-60
Author(s): Bhawana Singh,Prabhat Kumar Upadhyay,Manish Kumar

Review Article

Nanocrystals Technology for Transdermal Delivery of Water-Insoluble Drugs

Journal: Current Drug Delivery
Volume: 15 Issue: 9 Year: 2018 Page: 1221-1229
Author(s): Yangyang Liu,Beibei Yan,Juan Zhao,Lulu Wang,Yu Gu,Ping Chang,Yancai Wang

C20, C24 and C26 Nanocrystal Series

Journal: Current Nanoscience
Volume: 5 Issue: 4 Year: 2009 Page: 503-505
Author(s): Zhenxia Wang, Cuilan Ren, Zhenzhong Yong, Ruiqin Pan

Review Article

Pharmaceutical Drug Nanocrystals: Role in Dermal Delivery

Journal: Nanoscience & Nanotechnology-Asia
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2019 Page: 300-310
Author(s): Manish Kumar,Nithya Shanthi,Arun Kumar Mahato

Review Article

Pharmaceutical Strategies for Stabilizing Drug Nanocrystals

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2018 Page: 2362-2374
Author(s): Hyerim Yang,Hyeongmin Kim,Sumin Jung,Hyeyeon Seo,Shofa Khoirun Nida,Seung-Yup Yoo,Jaehwi Lee

Review Article

Authors Review on Drug Nanocrystals: A Progress to Targeted Delivery

Journal: Current Nanomedicine
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2020 Page: 248-270
Author(s): Manish Kumar,Nithya Shanthi,P.S. Rajnikanth,Arun Kumar Mahato

Synthesis and Optical Properties of CuS Nanocrystals by Mechanical Alloying Process

Journal: Current Nanoscience
Volume: 6 Issue: 2 Year: 2010 Page: 163-168
Author(s): Kai Wang, Guolong Tan

Application of Precipitation Methods for the Production of Water-insoluble Drug Nanocrystals: Production Techniques and Stability of Nanocrystals

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 20 Issue: 3 Year: 2014 Page: 408-435
Author(s): Dengning Xia,Yong Gan,Fude Cui

Review Article

Recent Trends in Nanocrystals for Pharmaceutical Applications

Journal: Current Pharmaceutical Design
Volume: 24 Issue: 2 Year: 2018 Page: 2394-2402
Author(s): Leming Sun,Yanzi Hu,Lianbing Zhang

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 1492

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy