Search Result "iPSC"


Road to Future: iPSC Clinical Application in Parkinson’s Disease Treatment

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 13 Issue: 9 Year: 2013 Page: 1412-1418
Author(s): L. Xu,Y. -Y. Tan,L. Wu,L -L. Wang,H. Li,J.-Q. Ding,S.-D. Chen

Potential Applications of Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) in the Modeling of Gastrointestinal Disorders

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2015 Page: 220-227
Author(s): Shu Liu,Dai Zhang,Yushuai Chen,Bingyuan Wang,Liang Qiao

Impact of Immune Response on the Use of iPSCs in Disease Modeling

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2015 Page: 236-244
Author(s): Zimu Zhang,Biao Huang,Fei Gao,Rongxin Zhang

Review Article

A Review on Leukemia and iPSC Technology: Application in Novel Treatment and Future

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 8 Year: 2018 Page: 665-675
Author(s): Amirhosein Maali,Amir Atashi,Sasan Ghaffari,Reza Kouchaki,Fereshteh Abdolmaleki,Mehdi Azad

Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) in the Modeling of Hepatitis C Virus Infection

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2015 Page: 216-219
Author(s): Lin Cheng,Yong Zhang,Yuemin Nan,Liang Qiao

Potential Applications of Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) in Hepatology Research

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 10 Issue: 3 Year: 2015 Page: 208-215
Author(s): Chao Sun,George S. Wilson,Jian-Gao Fan,Liang Qiao

Review Article

Urine Cells-derived iPSCs: An Upcoming Frontier in Regenerative Medicine

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 28 Issue: 31 Year: 2021 Page: 6484-6505
Author(s): Sanjeev Gautam,Sangita Biswas,Birbal Singh,Ying Guo,Peng Deng,Wenbin Deng

iPSCs Derived from Malignant Tumor Cells: Potential Application for Cancer Research

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 11 Issue: 5 Year: 2016 Page: 444-450
Author(s): He Cheng,Chen Liu,Xiaochen Cai,Yu Lu,Yongfeng Xu,Xianjun Yu

Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs) Derived from Different Cell Sources and their Potential for Regenerative and Personalized Medicine

Journal: Current Molecular Medicine
Volume: 13 Issue: 5 Year: 2013 Page: 792-805
Author(s): R. Shtrichman, I. Germanguz, J. Itskovitz- Eldor

Mini-Review Article

Molecular Profiling of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Cells and their Application for Drug Safety Study

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 21 Issue: 9 Year: 2020 Page: 807-828
Author(s): Toshikatsu Matsui,Norimasa Miyamoto,Fumiyo Saito,Tadahiro Shinozawa

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 586

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy