Search Result "graphene-based composites"


Research Progress of Graphene-based Composite Materials

Journal: Current Physical Chemistry
Volume: 3 Issue: 3 Year: 2013 Page: 269-282
Author(s): Dongzhi Lai, Wenxing Chen, Guohua Jiang

Progress on Graphene-Based Composite Photocatalysts for Selective Organic Synthesis

Journal: Current Organic Chemistry
Volume: 17 Issue: 21 Year: 2013 Page: 2503-2515
Author(s): Nan Zhang,Yanhui Zhang,Min-Quan Yang,Yi-Jun Xu

Review Article

The Progress on Graphene-based Catalysis

Journal: Current Organic Chemistry
Volume: 20 Issue: 20 Year: 2016 Page: 2055-2082
Author(s): Zuojun Wei,Yaxin Hou,Yao Yang,Yingxin Liu

Graphene-based Nanomaterials as Organocatalyst

Ebook: Graphene-Based Nanomaterial Catalysis

Volume: 1 Year: 2022
Author(s):
Doi: 10.2174/9789815040494122010004

Graphene Based Nanomaterials as Catalysts in Solar Water Splitting

Ebook: Graphene-Based Nanomaterial Catalysis

Volume: 1 Year: 2022
Author(s):
Doi: 10.2174/9789815040494122010011

Recent Advances in Graphene-based Nanocomposites for Automotive and Off-highway Vehicle Applications

Journal: Current Graphene Science
Volume: 3 Issue: 0 Year: 2019 Page: 1-34
Author(s): Ramkumar Kandasamy

Graphene-based Biosensors for Biomolecules Detection

Journal: Current Nanoscience
Volume: 10 Issue: 5 Year: 2014 Page: 627-637
Author(s): Qing Zheng, Hao Wu, Nan Wang, Rui Yan, Yuehui Ma, Weijun Guang, Junzhong Wang, Kejian Ding

Review Article

Development of Novel Nanocomposites Based on Graphene/Graphene Oxide and Electrochemical Sensor Applications

Journal: Current Analytical Chemistry
Volume: 15 Issue: 2 Year: 2019 Page: 159-165
Author(s): Mehmet Lütfi Yola

Review Article

Graphene-based Nanomaterials for Fabrication of ‘Pesticide’ Electrochemical Sensors

Journal: Current Graphene Science
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2020 Page: 26-40
Author(s): Manorama Singh,Smita R. Bhardiya,Fooleswar Verma,Vijai K. Rai,Ankita Rai

Review Article

Recent Developments of Phototherapy Based on Graphene Family Nanomaterials

Journal: Current Medicinal Chemistry
Volume: 24 Issue: 3 Year: 2017 Page: 268-291
Author(s): Baomei Zhang,Yang Wang,Jiyong Liu,Guangxi Zhai

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 925

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy