Search Result "electrospinning"


Biopolymer Electrospinning

Ebook: Advances in Physicochemical Properties of Biopolymers (Part 2)

Volume: 1 Year: 2017
Author(s): Athira K. Sunil
Doi: 10.2174/9781681085449117010013
Review Article

Bubble Electrospinning and Bubble-Spun Nanofibers

Journal: Recent Patents on Nanotechnology
Volume: 14 Issue: 1 Year: 2020 Page: 10-13
Author(s): Lynn Yuqin Wan

Electrospinning Technology for Applications in Supercapacitors

Journal: Current Organic Chemistry
Volume: 17 Issue: 13 Year: 2013 Page: 1402-1410
Author(s): Shuiliang Chen,Shuijian He,Haoqing Hou

Review Article

Recent Patents on Electrospinning Machine

Journal: Recent Patents on Mechanical Engineering
Volume: 9 Issue: 3 Year: 2016 Page: 206-214
Author(s): Jingang Jiang,Yingshuai Han,Xiaoyang Yu,Xiaowei Guo,Xin Wang

Review Article

Last Patents on Bubble Electrospinning

Journal: Recent Patents on Nanotechnology
Volume: 14 Issue: 1 Year: 2020 Page: 5-9
Author(s): Guo-Liang Liu,Yu-Meng Zhang,Dan Tian,Bang-Ze Zhou,Zhen-Qian Lu,Chun-Xia Wang

Functional Polymeric Nanofibers from Electrospinning

Journal: Recent Patents on Nanotechnology
Volume: 3 Issue: 1 Year: 2009 Page: 21-31
Author(s): Hai-Sheng Wang, Guo-Dong Fu, Xin-Song Li

Letter Article

Biomimetic Nanofiber by Electrospinning of Snail Mucus

Journal: Micro and Nanosystems
Volume: 13 Issue: 1 Year: 2021 Page: 9-12
Author(s): Congcong Zhu,Tianyi Zhong,Baoqi Zuo

Review Article

Recent Progress of the Needleless Electrospinning for High Throughput of Nanofibers

Journal: Recent Patents on Nanotechnology
Volume: 13 Issue: 3 Year: 2019 Page: 164-170
Author(s): Zhi Liu,Jianghui Zhao,Lei Zhou,Zhenzhen Xu,Jian Xing,Quan Feng

Research Article

Fabrication of Latex-based Nanofibers by Electrospinning

Journal: Recent Patents on Nanotechnology
Volume: 13 Issue: 3 Year: 2019 Page: 202-205
Author(s): Chan-Juan Zhou,Chen Chen,Hong-yu Zhou,Ji-Huan He

Electrospinning of Nanofibers for Photocatalyst

Journal: Current Organic Chemistry
Volume: 17 Issue: 13 Year: 2013 Page: 1371-1381
Author(s): Wei Pan,Hui Wu,Dandan Lin,Heping Li,Wei Zhang

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 560

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy