Search Result "cartilage regeneration"


Review Article

Recent Patents in Cartilage Regeneration

Journal: Recent Patents on Regenerative Medicine
Volume: 4 Issue: 1 Year: 2014 Page: 52-68
Author(s): Luminita Labusca,Udo Greiser,Viorel Nacu,Florin Zugun-Eloae,Kaveh Mashayekhi

Review Article

Electrospun Fibers for Cartilage Tissue Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 7 Year: 2018 Page: 591-599
Author(s): Guo Li,Sirong Shi,Shiyu Lin,Tengfei Zhou,Xiaoru Shao,Qiao Huang,Bofeng Zhu,Xiaoxiao Cai

Review Article

Animal Models Used for Testing Hydrogels in Cartilage Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 7 Year: 2018 Page: 517-525
Author(s): Feiyu Wang,Chuntie Zhu,Qiong Wu,Xu Zhang,Fubo Chen,Xiyang Liu,Qixiang Yang,Lei Zhu

Materials for Articular Cartilage Regeneration

Journal: Recent Patents on Biomedical Engineering (Discontinued)
Volume: 5 Issue: 3 Year: 2012 Page: 187-199
Author(s): Aysegul Tombuloglu,Ayse B. Tekinay,Mustafa O. Guler

Review Article

Functional Biomolecule Delivery Systems and Bioengineering in Cartilage Regeneration

Journal: Current Pharmaceutical Biotechnology
Volume: 20 Issue: 1 Year: 2019 Page: 32-46
Author(s): Marta A. Szychlinska,Ugo D&339;Amora,Silvia Ravalli,Luigi Ambrosio,Michelino Di Rosa,Giuseppe Musumeci

Mesenchymal Stem Cells in Cartilage Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 9 Issue: 6 Year: 2014 Page: 469-488
Author(s): Vuk Savkovic,Hanluo Li,Jong-Keun Seon,Michael Hacker,Sandra Franz,Jan-Christoph Simon

Review Article

Cartilage Tissue Regeneration: The Roles of Cells, Stimulating Factors and Scaffolds

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 7 Year: 2018 Page: 547-567
Author(s): Kui Huang,Qing Li,Yong Li,Zhihao Yao,Daowen Luo,Pengcheng Rao,Jingang Xiao

Cartilage Regeneration by Gene Therapy

Journal: Current Gene Therapy
Volume: 3 Issue: 4 Year: 2003 Page: 305-317
Author(s): K. Gelse, K. von der Mark, H. Schneider

Review Article

Adult Stem Cells and Hydrogels for Cartilage Regeneration

Journal: Current Stem Cell Research & Therapy
Volume: 13 Issue: 7 Year: 2018 Page: 533-546
Author(s): Juan Huang,Lei Wang,Chenglong Huang,Qing Li,Lin Liu,Shihong Luo,Jingang Xiao

Magnetic Resonance Imaging of Healthy, Diseased, and Regenerated Cartilage

Journal: Current Tissue Engineering (Discontinued)
Volume: 4 Issue: 2 Year: 2015 Page: 111-121
Author(s): Allison K. M. Fleck,Leo Q. Wan

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 937

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy