Search Result "UPLC-MS/MS"


Opinion Article

Comparison of HPLC-DAD and UPLC-MS/MS in Monitoring Serum Concentration of Lamotrigine

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 18 Issue: 0 Year: 2022 Page: 1-6
Author(s): Congrong Tang,Lufeng Hu,Yingying Wang,Zhibin Chen,Xubin Wang

Research Article

Metabolic Changes in Rat Plasma After Epilepsy by UPLC-MS/MS

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 5 Year: 2021 Page: 602-612
Author(s): Congcong Wen,Caiping Zhou,Yongxi Jin,Yujie Hu,Hongzhe Wang,Xianqin Wang,Xuezhi Yang

Review Article

Impact of UPLC-MS in Food and Drug/Metabolite Analysis

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 1 Year: 2021 Page: 10-21
Author(s): Ankit Semwal,Raghav Dogra,Kritika Verma,Rohit Bhatia

Research Article

UPLC-MS/MS Method for Determination of Khasianine in Mouse Blood: Application for Its Pharmacokinetic Study

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 16 Issue: 6 Year: 2020 Page: 705-711
Author(s): Lianguo Chen,Qinghua Weng,Yijing Lin,Xiaojie Lu,Zuoquan Zhong,Jianhua Xiong,Xianqin Wang

Research Article

Therapeutic Monitoring of Plasma Digoxin for COVID-19 Patients Using a Simple UPLC-MS/MS Method

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 10 Year: 2021 Page: 1308-1316
Author(s): Yaru Xing,Lin Yin,Mingquan Guo,Huichun Shi,Tangkai Qi,Lin Wang,Ziqing Kong,Yingying Li,Pengyun Liu,Hongzhou Lu,Lijun Zhang

Research Article

Pharmacokinetics Study of Rabdosia rubescens Drop Pills Based on UPLC-MS/MS

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 18 Issue: 0 Year: 2022 Page: 1-13
Author(s):

Research Article

Transdermal Delivery of Compounds with Different Lipophilicity and Molecular Weight from W/O Microemulsions Analyzed by UPLC-QTOF/ MS and LC-MS/MS

Journal: Current Drug Delivery
Volume: 15 Issue: 7 Year: 2018 Page: 1009-1019
Author(s): Hongmei Lin,Bozena Michniak-Kohn,Zhenzhen Xia,Lingyan Xu,Qian Kang,Cheng Chen,Shuwei Ma,Qing Wu

Research Article

UPLC-MS/MS Determination of Chlorogenic Acid, Hyperoside and Astragalin in Plasma and its Pharmacokinetic Application in Liver Injury Rats

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 8 Year: 2021 Page: 1016-1025
Author(s): Ying Zhang,Shu-ya Xu,Zhe Jia,Ting Han,Meng-nan Liu,Tian-ying Jia,Wen-jia Qu,Xinfang Xu,Xiang-ri Li

Research Article

Metabolic Analysis of Triptolide Microspheres in Human, Dog, Rabbit and Rat Liver Microsomes with UPLC-MS/MS Method

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 9 Year: 2021 Page: 1206-1217
Author(s): Li Juan Wang,Yan Liu,Rui Li,Dong Xian He

Research Article

Determination of three Unsaturated Fatty Acids in Pressure Ulcer Rats Using a UPLC-MS/MS Method

Journal: Current Pharmaceutical Analysis
Volume: 17 Issue: 8 Year: 2021 Page: 960-967
Author(s): Fuman Cai,Yuwei Dong,Shaosheng Lou,Zeping Ma,Ting Wu,Liuqing Yang,Congcong Wen,Chenxiang Wang

Previous   Next

Go To   Results 1 - 1 of 538

Filter Result

Volume Year
Ads
© 2022 Bentham Science Publishers | Privacy Policy