Recent Patents on Mechanical Engineering

Back

Become EABM
Become Reviewer

Articles Ahead of Print

Numerical DEM analysis on Coal Loading Process of Shearer Spiral Drum

Volume:13
Zhen Tian , Shuangxi Jing*, Shan Gao and Lijuan Zhao

Meshing and Bearing Analysis of Nutation Drive with Face Gear

Volume:13
Guangxin Wang, Lili Zhu*, Peng Wang and Jia Deng

Current Research and Patents of Polymer Foaming

Volume:13
Hongwei Lu and Jiankang Wang*

Recent Patents on Valve Mechanism Device

Volume:13
Ye Dai*, Hui-Bing Zhang and Yun-Shan Qi

Application of Robot in Colonoscopy

Volume:13
Yongde Zhang*, Peiwang Qin, Jingang Jiang, Xinghua Wu, Qi Zhao and Zhiyuan Huang

Cervical Vertebra Tractor: Current Status and Future Perspectives

Volume:13
Jingang Jiang*, Wei Qian, Zhiyuan Huang, Yongde Zhang, Houjun Chen and Shichang Song

Recent Patents on Micro-EDM Milling

Volume:13
Baocheng Xie*, Jianguo Liu and Yongqiu Chen

Research Progress and Prospect of Orthodontic Accelerating Device

Volume:13
Jingang Jiang*, Wei Qian, Zhiyuan Huang, Yongde Zhang and Houjun Chen