Recent Patents on Mechanical Engineering

Back

Become EABM
Become Reviewer

Most Accessed Articles

Development of Ultrasonic Vibration Assisted Micro Electrochemical Discharge Machining Tool

Volume: 12   Issue: 4
Pp: 313-325
Xiaokun Li, Yuankai Ren, Zhiyuan Wei and Yong Liu*
DOI: 10.2174/2212797612666190808101736

Recent Patents on Roll Crushing Mills for Selective Crushing of Coal and Gangue

Volume: 13   Issue: 1
Pp: 2-12
Daolong Yang*, Yanxiang Wang, Bangsheng Xing, Yanting Yu, Yuntao Wang and Youtao Xia
DOI: 10.2174/2212797613666200109112255

Recent Patents for Modular Self-Reconfigurable Robot

Volume: 12   Issue: 4
Pp: 279-289
Ye Dai*, Zhaoxu Liu , Hanbo Zhang and Yunshan Qi
DOI: 10.2174/2212797612666190906153526

A Bevel Gear Tension Balancing Device for Mining Hoist

Volume: 12   Issue: 4
Pp: 383-388
Zhixia Wang*, Bijuan Yan and Zigui Li
DOI: 10.2174/2212797612666190828195059

A Pneumatic Artificial Muscle Bionic Kangaroo Leg Suspension

Volume: 12   Issue: 4
Pp: 357-366
Yong Song, Shichuang Liu*, Jiangxuan Che, Jinyi Lian, Zhanlong Li and Qinglu Shi
DOI: 10.2174/2212797612666190808100422

Choice and Exchange of Lubricating Oil for Injection Molding Machine

Volume: 12   Issue: 4
Pp: 378-382
Shan Syedhidayat , Quan Wang*, Al-Hadad M.A.A. Mohsen and Jinrong Wang
DOI: 10.2174/2212797612666190730145515

Active Suspension Control Based on Particle Swarm Optimization

Volume: 13   Issue: 1
Pp: 60-78
Shaobin Lv, Guoqiang Chen* and Jun Dai
DOI: 10.2174/2212797612666191118123838

Using Hyperbolic Shear Deformation Theory for Study and Analysis, the Thermal Bending of Functionally Graded Sandwich Plate Properties

Volume: 12   Issue: 4
Pp: 326-338
Bendahane Khaled, Bouguenina Otbi, Mokaddem Allel*, Doumi Bendouma and Belakhdar Khalil
DOI: 10.2174/2212797612666190723100635