Current Bioinformatics

Editor-in-Chief:

Quan Zou
School of Computer Science and Technology
Tianjin University
Tianjin
China

Back

Become EABM
Become Reviewer

Abstract Ahead of Print

A Novel Method for Microsatellite Instability Detection by Liquid Biopsy Based on Next- Generation Sequencing

Volume:15
Zheng Jiang, Hui Liu , Siwen Zhang , Jia Liu , Weitao Wang, Guoliang Zang, Bo Meng , Huixin Lin, Jichuan Quan , Shuangmei Zou , Dawei Yuan*, Xishan Wang, Geng Tian and Jidong Lang