Current Stem Cell Research & Therapy

Editor-in-Chief:

James J. Yoo
Wake Forest University School of Medicine,
Winston-Salem, NC
USA

BackMeet Our Editorial Board Member: free to download

Volume:10   Issue:5
Pp: 373-373
Kinichi Nakashima
DOI: 10.2174/1574888X1005150820103608

Order Reprints Order EprintsEditorial (Thematic Issue: Essentials in Tooth Development and Regeneration) free to download

Volume:10   Issue:5
Pp: 374-374
Liwei Zheng
DOI: 10.2174/1574888X1005150820111639

Order Reprints Order Eprints

Functional and Molecular Changes of MSCs in Aging

Volume:10   Issue:5
Pp: 384-391
Wei Kuang, Xin Xu, Jiong lin, Yang Cao, Yue Xu, Lin Chen, Liang Jin and Jiali Tan
DOI: 10.2174/1574888X10666150211162933

Order Reprints Order Eprints

Role of the Epithelial Cell Rests of Malassez in Periodontal Homeostasis and Regeneration - A Review

Volume:10   Issue:5
Pp: 398-404
Zhenhua Yang, Yanjiao Li, Xiaojie Ma, Lin Shen, Zhihe Zhao and Fang Jin
DOI: 10.2174/1574888X10666150312100957

Order Reprints Order Eprints

Epigenetic Control of Gene Function in Enamel Development

Volume:10   Issue:5
Pp: 405-411
Yi Fan, Yachuan Zhou, Xuedong Zhou, Xin Xu, Caixia Pi, Ruoshi Xu and Liwei Zheng
DOI: 10.2174/1574888X10666150305104730

Order Reprints Order Eprints

Expression and Function of MicroRNAs in Enamel Development

Volume:10   Issue:5
Pp: 422-433
Yachuan Zhou, Liwei Zheng, Jianxun Sun, Ling Ye, Xuedong Zhou and Bo Gao
DOI: 10.2174/1574888X10666150312101451

Order Reprints Order Eprints

Enamel Regeneration in Making a Bioengineered Tooth

Volume:10   Issue:5
Pp: 434-442
Ruoshi Xu, Yachuan Zhou, Binpeng Zhang, Jiefei Shen, Bo Gao, Xin Xu, Ling Ye, Liwei Zheng and Xuedong Zhou
DOI: 10.2174/1574888X10666150305104116

Order Reprints Order Eprints

Stem Cell-based Tooth Engineering and their Potential in Dental Medicine

Volume:10   Issue:5
Pp: 443-449
Mian Wan, Wei Du, Xuedong Zhou, Xin Xu and Liwei Zheng
DOI: 10.2174/1574888X1005150820120257

Order Reprints Order Eprints

Histone Modification in Osteogenic Differentiation of Skeletal Stem Cells

Volume:10   Issue:5
Pp: 457-464
Yin Tang, Yi Fan, Mian Wan, Xin Xu, Jing Zou, Ling Ye and Liwei Zheng
DOI: 10.2174/1574888X1005150820120939

Order Reprints Order Eprints