Letters in Organic Chemistry

Editor-in-Chief:

Alberto Marra
University of Montpellier
Montpellier
France

Back

Become EABM
Become ReviewerDevelopment and Application of Computational Methods to Analysis and Identify Biological Organic Molecular free to download

Volume:16   Issue: 4
Pp: 245-246
Hao Lin
DOI: 10.2174/157017861604190306110249Application of Machine Learning Techniques to Predict Protein Phosphorylation Sites

Volume:16   Issue: 4
Pp: 247-257
Shengli Zhang*, Xian Li, Chengcheng Fan, Zhehui Wu and Qian Liu
DOI: 10.2174/1570178615666180907150928Prediction of Protein-Protein Interaction Based on Weighted Feature Fusion

Volume:16   Issue: 4
Pp: 263-274
Chunhua Zhang, Sijia Guo, Jingbo Zhang, Xizi Jin, Yanwen Li, Ning Du, Pingping Sun* and Baohua Jiang*
DOI: 10.2174/1570178615666180802122253Prediction of Nitrosocysteine Sites Using Position and Composition Variant Features

Volume:16   Issue: 4
Pp: 283-293
Yaser Daanial Khan, Aroosa Batool, Nouman Rasool, Sher Afzal Khan* and Kuo-Chen Chou
DOI: 10.2174/1570178615666180802122953An Epidemic Avian Influenza Prediction Model Based on Google Trends

Volume:16   Issue: 4
Pp: 303-310
Yi Lu, Shuo Wang, Jianying Wang, Guangya Zhou, Qiang Zhang, Xiang Zhou*, Bing Niu*, Qin Chen* and Kuo-Chen Chou
DOI: 10.2174/1570178615666180724103325Quantitative Structure-activity Relationship of Acetylcholinesterase Inhibitors based on mRMR Combined with Support Vector Regression

Volume:16   Issue: 4
Pp: 311-316
Jiaxiang Wu, Guozhao Mai, Bowen Deng, Jeong Younseo, Dongsu Du*, Fuxue Chen* and Qiaorong Ma*
DOI: 10.2174/1570178615666181008125341Multidimensional Integration Analysis of Autophagy-related Modules in Colorectal Cancer

Volume:16   Issue: 4
Pp: 340-346
Yang Zhang, Zheng Zhang, Dong Wang, Jianzhen Xu, Yanhui Li, Hong Wang, Jin Li, Shaowen Mo, Yuncong Zhang, Yunqing Lin, Xiuzhao Fan, Enmin Li, Jian Huang*, Huihui Fan* and Ying Yi*
DOI: 10.2174/1570178615666180914113224iAI-DSAE: A Computational Method for Adenosine to Inosine Editing Site Prediction

Volume:16   Issue: 4
Pp: 347-355
Zhao-Chun Xu*, Xuan Xiao*, Wang-Ren Qiu, Peng Wang and Xin-Zhu Fang
DOI: 10.2174/1570178615666181016112546