Current Signal Transduction Therapy

Editor-in-Chief

Jingxuan Yang
The University of Oklahoma Health Science Center
Oklahoma City, OK
(USA)

Back

Become EABM
Become Reviewer

Hydrogen Sulfide Regulates Vascular Inflammation and its Related Signaling Pathways

Volume:9   Issue: 2
Pp: 59-63
Shasha Feng, Junbao Du, Selena Y. Chen, Wen Yu, Chaoshu Tang and Hongfang Jin
DOI: 10.2174/1574362409666141201204902


MicroRNAs in Diabetic β Cell Dysfunction and their Role as Biomarkers

Volume:9   Issue: 2
Pp: 64-69
Yaxi Chen, Haoming Tian and Xijie Yu
DOI: 10.2174/1574362410666150114230309


The Heterogeneity of Glioma Stem Cells

Volume:9   Issue: 2
Pp: 70-77
Suojun Zhang, Feng Wan, Lin Han, Fei Ye, Dongsheng Guo and Ting Lei
DOI: 10.2174/1574362409666140901225437


Signal Transduction Therapy in Pancreatic Cancer

Volume:9   Issue: 2
Pp: 78-82
Xiaotian Sun, Zhaoshen Li and Min Li
DOI: 10.2174/1574362409666141201205149


Molecular Prevalence and Risk Factors of Gastroesophageal Reflux Disease in Hemodialysis Patients

Volume:9   Issue: 2
Pp: 83-92
Jun-Feng Hao, Xiao-Tian Sun, Jiu-Xu Bai, Xiao-Ling Zhang, Shou-Nan Wang, Bing Shao, Zhao-Shen Li and Ning Cao
DOI: 10.2174/1574362409666140929200107


Matrix Metalloproteinase Inhibitor MMI-166 Suppresses the Growth of SW1990 Human Pancreatic Cancer Cells

Volume:9   Issue: 2
Pp: 93-100
Junben Wu, Muhammad Shahbaz, Shujing Wang, Bengang Gong, Benjia Liang, Ruliang Fang, Bo Qiu, Min Jiang, Yang Li and Jun Niu
DOI: 10.2174/1574362409666141201202706


miR-202 Mediates Metabolic Shift in Lung Cancer Cells via Targeting HK2

Volume:9   Issue: 2
Pp: 101-105
Jin Li, Baohua Zhang, Qihuang Chen and Qiang Li
DOI: 10.2174/1574362410666150107234535