Current Signal Transduction Therapy

Editor-in-Chief:

Jingxuan Yang
The University of Oklahoma Health Science Center
Oklahoma City, OK
USA

Back

Become EABM
Become Reviewer

Meet Our Co-Editor promotion: free to download

Volume:11   Issue: 1
Pp: 1-1
Min Li
DOI: 10.2174/157436241101160620154639EDITORIAL free to download

Volume:11   Issue: 1
Pp: 2-2
Min Li
DOI: 10.2174/157436241101160620154806

Chemoresistance of Cancer Cells: Oncogenic Mutation of the p53 Tumor Suppressor Gene promotion: free to download

Volume:11   Issue: 1
Pp: 3-8
Daisuke Uchida, Hitoshi Kawamata, Fujiyuki Inaba, Ichio Fukasawa and Takahiro Fujimori
DOI: 10.2174/1574362411999160606163438

Rare Long-Term Complications Following Pancreaticoduodenectomy: Biliary and Pancreatic Lithiasis promotion: free to download

Volume:11   Issue: 1
Pp: 23-27
Han-Xiang Zhan, Lei Wang, Guang-Yong Zhang, Zhan-Yuan Li, San-Yuan Hu and Zong-Li Zhang
DOI: 10.2174/1574362410666150528001636

Water-Soluble Chitosan Enhances Bone Fracture Healing in Rabbit Model promotion: free to download

Volume:11   Issue: 1
Pp: 28-32
Ruijin You, Hongsheng Lv, Yizeng Xiao, Deyu Yang, Zaiquan Su and Chunling Yan
DOI: 10.2174/1574362411666151231213944

Optimization of the Enzymolysis Conditions for Scorpion Peptides and Evaluation of its Antitumor Activity promotion: free to download

Volume:11   Issue: 1
Pp: 41-48
Fangwen Jiao, Jihui Wang, Yuhong Liu, Yan Zou, Wei Jia, Panpan Zhang, Jing Sun, Youwei Xu and Junxiang Wang
DOI: 10.2174/1574362411666160517113916