Current Topics in Medicinal Chemistry

Editor-in-Chief:

Allen B. Reitz
Fox Chase Chemical Diversity Center, Inc.
Doylestown, PA
USA

Back

Become EABM
Become ReviewerTargeting Epigenetic Targets for Cancer Therapy free to download

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2379-2379
Bin Yu
DOI: 10.2174/156802661828190212093039The Development of Epigenetics and Related Inhibitors for Targeted Drug Design in Cancer Therapy

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2380-2394
Na Liu, Rongtong Zhao, Yue Ma, Dongyuan Wang, Chen Yan, Dongxian Zhou*, Feng Yin* and Zigang Li*
DOI: 10.2174/1568026618666181115092623Epigenetic Targets and their Inhibitors in Cancer Therapy

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2395-2419
Le Zhao, Yong-Tao Duan, Ping Lu, Zhi-Juan Zhang, Xiao-Ke Zheng, Jun-Lei Wang* and Wei-Sheng Feng*
DOI: 10.2174/1568026619666181224095449Histone Deacetylase Inhibitors in Cancer Therapy

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2420-2428
Yijie Sun, Yanyi Sun, Saichao Yue, Yaohe Wang and Fanghui Lu*
DOI: 10.2174/1568026619666181210152115DNA Methyltransferase Inhibitors and their Therapeutic Potential

Volume:18   Issue: 28
Pp: 2448-2457
Zehao Zhou, Huan-Qiu Li* and Feng Liu*
DOI: 10.2174/1568026619666181120150122