Current Topics in Medicinal Chemistry

Editor-in-Chief:

Allen B. Reitz
Fox Chase Chemical Diversity Center, Inc.
Doylestown, PA
USA

BackEditorial: Multi-target Drug Discovery – Part II free to download

Volume:17   Issue:28
Pp: 3081-3083
Jia-Nian Chen
DOI: 10.2174/156802661728171120143727Multi-Targeted Anticancer Agents

Volume:17   Issue:28
Pp: 3084-3098
Wei Zheng, Yao Zhao*, Qun Luo, Yang Zhang, Kui Wu and Fuyi Wang*
DOI: 10.2174/1568026617666170707124126Arylurea Derivatives: A Class of Potential Cancer Targeting Agents

Volume:17   Issue:28
Pp: 3099-3130
Jia-Nian Chen*, De-Wen Wu, Ting Li, Kang-Jian Yang, Li Cheng, Zu-Ping Zhou*, Shi-Ming Pu and Wan-Hua Lin
DOI: 10.2174/1568026617666170707123553Multi-Target Metal-Based Anticancer Agents

Volume:17   Issue:28
Pp: 3131-3145
Zhen-Feng Chen*, Chris Orvig and Hong Liang*
DOI: 10.2174/1568026617666171004155437Chalcone Derivatives: Anti-inflammatory Potential and Molecular Targets Perspectives

Volume:17   Issue:28
Pp: 3146-3169
Debarshi Kar Mahapatra, Sanjay Kumar Bharti* and Vivek Asati
DOI: 10.2174/1568026617666170914160446