Current Neurovascular Research

Editor-in-Chief

Prof. Kenneth Maiese, MD
New York, NY
(USA)
Email: wntin75@yahoo.com

Back

Become EABM
Become Reviewer

Most Accessed Articles

Safety and Efficacy of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Therapy in Hereditary Spinocerebellar Ataxia promotion: free to download

Volume: 10   Issue: 1
Pp: 11-20
Jia-Li Jin, Zhuo Liu, Zhen-Juan Lu, De-Ning Guan, Chong Wang, Zhi-Bin Chen, Jun Zhang, Wei-Yun Zhang, Jia-Yong Wu and Yun Xu
DOI: 10.2174/1567202611310010003

Systemic Administration of Fluoro-Gold for the Histological Assessment of Vascular Structure, Integrity and Damage open Access plus

Volume: 11   Issue: 1
Pp: 31-47
John F. Bowyer, Karen M. Tranter, Sumit Sarkar, James Raymick, Joseph P. Hanig and Larry C. Schmued
DOI: 10.2174/1567202610666131124235011

C-reactive Protein, Infection, and Outcome After Acute Ischemic Stroke: A Registry and Systematic Review

Volume: 16   Issue: 5
Pp: 405-415
Lu Wang, Yuxiao Li, Changyi Wang, Wen Guo and Ming Liu*
DOI: 10.2174/1567202616666191026122011

Erythropoietin Gene Polymorphism rs551238 is Associated with a Reduced Susceptibility to Brain Injury in Preterm Infants

Volume: 16   Issue: 4
Pp: 335-339
Ji Xu, Huitao Li, Jinjie Huang, Zhangxing Wang, Yun Li, Chuanzhong Yang, Benqing Wu, Lihui Liu, Qi Kong, Jianlin Huang, Wenlan Liu, Xiufeng Ye and Guangfu Chen*
DOI: 10.2174/1567202616666191014120036

Curcumin Prevents Brain Damage and Cognitive Dysfunction During Ischemic-reperfusion Through the Regulation of miR-7-5p

Volume: 16   Issue: 5
Pp: 441-454
Hui Xu, Beibei Nie, Lamei Liu, Chunhui Zhang*, Zhenxiang Zhang, Mengya Xu and Yongxia Mei
DOI: 10.2174/1567202616666191029113633

Prognostic Value of Cystatin C in Acute Ischemic Stroke Patients with Intravenous Thrombolysis

Volume: 16   Issue: 4
Pp: 301-309
Jijun Shi, Chunyuan Zhang, Yongjun Cao*, Xinyuan Qu, Huihui Liu and Shoujiang You
DOI: 10.2174/1567202616666190906110204