Current Gene Therapy

Editor-in-Chief:
Lung-Ji Chang
University of Florida
Gainesville, FL
USA

Back

Become EABM
Become Reviewer

Articles Ahead of Print

Hemophilia Gene Therapy: New Development from Bench to Bed Side

Volume:19
Xiao-Lu Guo, Tsai-Hua Chung, Yue Qin, Jie Zheng, Huyong Zheng, Liyuan Sheng, Tung Wynn and Lung-Ji Chang*

A Mendelian Randomization Study on Infant Length and Type 2 Diabetes Mellitus Risk

Volume:19
He Zhuang, Ying Zhang, Shuo Yang, Liang Cheng* and Shu-Lin Liu

Identifying Alzheimer’s Disease-related miRNA Based on Semi-Clustering

Volume:19
Tianyi Zhao, Donghua Wang, Yang Hu, Ningyi Zhang, Tianyi Zang* and Yadong Wang

A Recurrent Rare SOX9 Variant (M469V) is Associated with Congenital Vertebral Malformations

Volume:19
Nan Wu, Lianlei Wang, Jianhua Hu*, Sen Zhao, Bowen Liu, Yaqi Li, Huakang Du, Yuanqiang Zhang, Xiaoxin Li, Zihui Yan, Shengru Wang, Yipeng Wang, Jianguo Zhang, Zhihong Wu and Guixing Qiu

Partial Reprogramming As An Emerging Strategy for Safe Induced Cell Generation and Rejuvenation

Volume:19
Marianne Lehmann, Martina Canatelli-Mallat, Priscila Chiavellini, Gloria M. Cónsole, Maria D. Gallardo and Rodolfo G. Goya*

Biodegradable Polyester of Poly (Ethylene glycol)-sebacic Acid as a Backbone for β-Cyclodextrin-polyrotaxane: A Promising Gene Silencing Vector

Volume:19
Sharwari Ghodke, Prajakta Mahajan, Kritika Gupta, Chilukuri Ver Avadhani, Prajakta Dandekar* and Ratnesh Jain*

The Therapeutic Potential and Role of miRNA, lncRNA, and circRNA in Osteoarthritis

Volume:19
Yuangang Wu, Xiaoxi Lu, Bin Shen and Yi Zeng*