Current Gene Therapy

Editor-in-Chief:

Lung-Ji Chang
University of Florida
Gainesville, FL
USA

 

Back

Haemophilia B Curative FIX Production from a Low Dose UCOE-based Lentiviral Vector Following Hepatic Pre-natal Delivery

Volume:16   Issue:4
Pp: 231-241
Vincent Yu-cheng Kao, Sonia Ferreira, Simon N. Waddington and Michael N. Antoniou
DOI: 10.2174/1566523216666161102150101

Order Reprints Order Eprints

Comparison of Tetracycline-regulated Promoters in Lentiviral-based Vectors in Murine Transplantation Studies

Volume:16   Issue:4
Pp: 242-248
Maike Stahlhut, Teng-Cheong Ha, Michael Morgan, Axel Schambach and Olga S. Kustikova
DOI: 10.2174/1566523216666161013125215

Order Reprints Order Eprints

Immunogenicity and Therapeutic Effects of pVAX1-rv1419 DNA from Mycobacterium tuberculosis

Volume:16   Issue:4
Pp: 249-255
Yan Liang, Xiaoyan Zhang, Li Xiao, Xuejuan Bai, Xiaomei Wang, Yourong Yang, Junxian Zhang, Jinying Song, Yinping Liu, Ning Li and Xueqiong Wu
DOI: 10.2174/1566523216666161102170123

Order Reprints Order Eprints

DOK3 Degradation is Required for the Development of LPS-induced ARDS in Mice

Volume:16   Issue:4
Pp: 256-262
Ning Liu, Xiaofeng Liu, Xiaoou Li, Kaifang Duan, Yuming Deng, Xiuyan Yu and Qisheng Peng
DOI: 10.2174/1566523216666161103142342

Order Reprints Order Eprints

Releasing of Herpes Simplex Virus Carrying NGF in Subarachnoid Space Promotes the Functional Repair in Spinal Cord Injured Rats

Volume:16   Issue:4
Pp: 263-270
Zhi-Wei Chen, Hang-Ping Wang, Feng-Mei Yuan, Xiao Zhang, Xiu-Juan Dong, Rui-Shen Xie, Chao Tian, Bing-Shen Li, Zhen-Wu Sun, Long-Hui Zhou, Jian Liu and Ting-Hua Wang
DOI: 10.2174/1566523217666161121105717

Order Reprints Order Eprints

Cell Compatibility of an Eposimal Vector Mediated by the Characteristic Motifs of Matrix Attachment Regions

Volume:16   Issue:4
Pp: 271-277
Tian-Yun Wang, Li Wang, Yu-Xin Yang, Chun-Peng Zhao, Yan-Long Jia, Qin Li, Jun-He Zhang, Yi-You Peng, Miao Wang, Hong-Yan Xu and Xiao-Yin Wang
DOI: 10.2174/1566523216666161202160936

Order Reprints Order Eprints

Different Gene Therapy Strategies: A Overview for Prostate Cancer

Volume:16   Issue:4
Pp: 287-291
Aline Gomes de Souza, Victor Alexandre Felix Bastos, Isaura Beatriz Borges Silva, Karina Marangoni and Vivian Alonso Goulart
DOI: 10.2174/1566523216666161115163044

Order Reprints Order Eprints