Current Molecular Medicine

Editors-in-Chief:

David W. Li (China)
Andras Guttman (Hungary)

Back

Become EABM
Become Reviewer

Most Accessed Articles

Blood Flow Regulates Zebrafish Caudal Vein Plexus Angiogenesis by ERK5-klf2a-nos2b Signaling promotion: free to download

Volume: 18   Issue: 1
Pp: 3-14
X. Xie, T. Zhou, Y. Wang, H. Chen, D. Lei, L. Huang, Y. Wang, X. Jin, T. Sun, J. Tan, T. Yin, J. Huang, H. Gregersen and G. Wang*
DOI: 10.2174/1566524018666180322153432

Identifying the Potential Substrates of the Depalmitoylation Enzyme Acyl-protein Thioesterase 1

Volume: 19   Issue: 5
Pp: 364-375
Huicong Liu, Peipei Yan, Junyan Ren, Can Wu, Wei Yuan, Muding Rao, Zhongjian Zhang* and Eryan Kong*
DOI: 10.2174/1566524019666190325143412

Advances in Tumor Targeted Liposomes promotion: free to download

Volume: 18   Issue: 1
Pp: 44-57
A. Jain and S.K. Jain*
DOI: 10.2174/1566524018666180416101522

Serotonin and Cancer: What Is the Link? promotion: free to download

Volume: 15   Issue: 1
Pp: 62-77
D. Sarrouilhe, J. Clarhaut, N. Defamie and M. Mesnil
DOI: 10.2174/1566524015666150114113411

The Effect of Interleukin 38 on Inflammation-induced Corneal Neovascularization

Volume: 19   Issue: 8
Pp: 589-596
Jiangli Zhu, Jing Zhang, Yan Wang, Jianping Chen, Xiaopeng Li, Xiangling Liu, Eryan Kong, Shao B. Su* and Zhongjian Zhang*
DOI: 10.2174/1566524019666190627122655

Exosome: An Emerging Source of Biomarkers for Human Diseases

Volume: 19   Issue: 6
Pp: 387-394
Li Xu, Long-Fei Wu and Fei-Yan Deng*
DOI: 10.2174/1566524019666190429144310

Frequency of Interleukins IL1ß/IL18 and Inflammasome NLRP1/NLRP3 Polymorphisms in Sickle Cell Anemia Patients and their Association with Severity Score

Volume: 19   Issue: 10
Pp: 776-783
Emerson de Almeida, Sonia Rejane Frantz, Purim Cesar, Andrea Monteiro Tarragô, Lilyane de Amorim Xabregas, Nadja Pinto Garcia, Allyson Guimarães Costa, Erich Vinicius de Paula and Adriana Malheiro*
DOI: 10.2174/1566524019666190826143749

BNIP3-mediated Autophagy Induced Inflammatory Response and Inhibited VEGF Expression in Cultured Retinal Pigment Epithelium Cells Under Hypoxia

Volume: 19   Issue: 6
Pp: 395-404
Yuhong Chen*, Quan Yan*, Yihua Xu, Fuxiang Ye, Xiaodong Sun, Hong Zhu and Hong Wang
DOI: 10.2174/1566524019666190509105502

Stem Cells as a Resource for Treatment of Infertility-related Diseases open access plus

Volume: 19   Issue: 8
Pp: 539-546
Jing Wang, Chi Liu, Masayuki Fujino, Guoqing Tong, Qinxiu Zhang, Xiao-Kang Li* and Hua Yan*
DOI: 10.2174/1566524019666190709172636

Inhibition of Experimental Age-Related Macular Degeneration by ZQMT in Mice

Volume: 19   Issue: 6
Pp: 434-442
Liu Yang*, Huan Meng*, Dan Luo, Tingting Deng, Li Miao, Bin Zou, Xiaofei Ge, Xiao Hu, Yu Liu, Xifang Li, Xiuli Deng, Shixin Guo, Juanran Liang, Tingting Chen, Xiaofeng Wen, Jing Jing Li, Lai Wei and Ming Jin
DOI: 10.2174/1566524019666190425195706