Current Organic Chemistry

Editor-in-Chief:

György Keglevich
Budapest University of Technology and Economics
Budapest
Hungary

 

Back

Become EABM
Become ReviewerMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1753-1753
Guan-Wu Wang
DOI: 10.2174/138527282017160531211457Editorial (Thematic Issue: Organic Materials in Nanomedicine) free to download

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1754-1755
Yiwen Li, Zhaogang Yang and Yarong Liu
DOI: 10.2174/138527282017160531211640

Tetrazine Bioorthogonal Reaction: A Novel Scheme for Polymer and Biomaterials

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1756-1767
Hongyan Zhu, Haoxing Wu, Min Wu and Qiyong Gong
DOI: 10.2174/1385272820666151102212821

Organic Chemistry Tool for Nanoparticles Monofunctionalization and Their Biomedical Applications

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1786-1796
Jianhao Wang, Jingyan Li, Jinchen Li, Feifei Liu, Yaqin Gu, Jie Fan, Bingyu Dong, Cheli Wang, Lin Qiu, Liqian Gao, Su Seong Lee and Pengju Jiang
DOI: 10.2174/1385272820666151105193200

Modification of Collagen for Biomedical Applications: A Review of Physical and Chemical Methods

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1797-1812
Xiaoyue Yu, Cuie Tang, Shanbai Xiong, Qijuan Yuan, Zhipeng Gu, Zhen Li and Yang Hu
DOI: 10.2174/1385272820666151102213025

Application of DODMA and Derivatives in Cationic Nanocarriers for Gene Delivery

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1813-1819
Zhou Chen, Aili Zhang, Zhaogang Yang, Xinmei Wang, Lingqian Chang, Zhaofeng Chen and Ly James Lee
DOI: 10.2174/1385272820666160202004348

Recent Progress in Dendrimer-based Gene Delivery Systems

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1820-1826
Tairong Kuang, Dajiong Fu, Lingqian Chang, Zhaogang Yang, Zhou Chen, Liliang Jin, Feng Chen and Xiangfang Peng
DOI: 10.2174/1385272820666151123235059

Characterization and Preclinical Perspectives of Organic Small Molecule Drug Metabolites in Drug-drug Interactions

Volume:20   Issue: 17
Pp: 1827-1834
Liqian Gao, Jun Chen, Yi Hu, Hongyan Sun, Yong Siang Ong, Jingxin Zhang, Zhifang Chai and Su Seong Lee
DOI: 10.2174/1385272820666151102212542