Current Drug Metabolism

Editor-in-Chief

Ming Hu
University of Houston College of Pharmacy
Houston, TX
(USA)

Back

Become EABM
Become ReviewerMeet Our Editorial Board Member free to download

Volume:20   Issue: 1
Pp: 1-1
Youssef Daali
DOI: 10.2174/138920022001190125105723Preface free to download

Volume:20   Issue: 1
Pp: 2-2
Michael Sinz
DOI: 10.2174/138920022001190125110659Crosstalk Between Nutrients and Xenobiotic Receptors free to download

Volume:20   Issue: 1
Pp: 3-3
Xi Ma
DOI: 10.2174/138920022001190125110856Cross-regulatory Circuit Between AHR and Microbiota

Volume:20   Issue: 1
Pp: 4-8
Jian Ji and Hao Qu*
DOI: 10.2174/1389200219666180129151150
Kisspeptin and its Effect on Mammalian Spermatogensis

Volume:20   Issue: 1
Pp: 9-14
Tao Feng, Jia H. Bai, Xiao L. Xu and Yan Liu*
DOI: 10.2174/1389200219666180129112406
The Therapeutic Role of Xenobiotic Nuclear Receptors Against Metabolic Syndrome

Volume:20   Issue: 1
Pp: 15-22
Shuqi Pu, Xiaojie Wu, Xiaoying Yang, Yunzhan Zhang, Yunkai Dai, Yueling Zhang, Xiaoting Wu, Yan Liu, Xiaona Cui, Haiyong Jin, Jianhong Cao, Ruliu Li, Jiazhong Cai, Qizhi Cao*, Ling Hu* and Yong Gao*
DOI: 10.2174/1389200219666180611083155
The Role of E-cadherin in Helicobacter pylori-Related Gastric Diseases

Volume:20   Issue: 1
Pp: 23-28
Yunzhan Zhang, Danyan Li, Yunkai Dai, Ruliu Li, Yong Gao* and Ling Hu*
DOI: 10.2174/1389200219666180625113010
The Role of Xenobiotic Receptors on Hepatic Glycolipid Metabolism

Volume:20   Issue: 1
Pp: 29-35
Ke Chen, Jinwei Zhong, Lin Hu, Ruliu Li, Qun Du, Jiazhong Cai, Yanwu Li, Yong Gao, Xiaona Cui, Xiaoying Yang, Xiaojie Wu, Lu Yao, Juji Dai, Yan Wang and Haiyong Jin*
DOI: 10.2174/1389200219666180918152241
Amino Acid Metabolism in Dairy Cows and their Regulation in Milk Synthesis

Volume:20   Issue: 1
Pp: 36-45
Feiran Wang, Haitao Shi, Shuxiang Wang, Yajing Wang, Zhijun Cao and Shengli Li*
DOI: 10.2174/1389200219666180611084014
Soy Isoflavones and their Effects on Xenobiotic Metabolism

Volume:20   Issue: 1
Pp: 46-53
Tianjiao Zhou, Chengzhen Meng and Pingli He*
DOI: 10.2174/1389200219666180427170213
Advanced Glycation End Products (AGEs), Glutathione and Breast Cancer: Factors, Mechanism and Therapeutic Interventions

Volume:20   Issue: 1
Pp: 65-71
Anil K. Sharma, Var R. Sharma, Girish K. Gupta, Ghulam Md. Ashraf and Mohammad A. Kamal*
DOI: 10.2174/1389200219666180912104342