Current Cancer Drug Targets

Editor-in-Chief:

Ruiwen Zhang
Center for Drug Discovery
University of Houston
3455 Cullen Blvd.
Houston, TX 77204
USA

Back

Abstract Ahead of Print

Novel homeodomain transcription factor Nkx2.2 in the brain tumor development

Volume:18
Mubeena PM Mariyath, Mehdi Hayat Shahi*, Shirin Farheen, Mohd Tayyab, Nabeela Khanam and Asif Ali

SOCS6 functions as a tumor suppressor by inducing apoptosis and inhibiting angiogenesis in human prostate cancer

Volume:18
Dongbo Yuan*, Wei Wang*, Jiaming Su*, Yongqiang Zhang, Boshi Luan, Haofu Rao, Tianfei Cheng, Wei Zhang, Shiwei Xiao, Mingsheng Zhang, Fu-Neng Jiang, Zhaolin Sun, Zhenyu Jia, Wei-De Zhong and Jianguo Zhu