Current Cancer Drug Targets

Editor-in-Chief

Ruiwen Zhang
Center for Drug Discovery
University of Houston
3455 Cullen Blvd.
Houston, TX 77204
(USA)

Back

Become EABM
Become ReviewerCurrent Cancer Drug Development Strategies free to download

Volume:19   Issue: 4
Pp: 243-244
Jingwei Shao and Yu Gao
DOI: 10.2174/156800961904190321125849Ursolic Acid in Cancer Treatment and Metastatic Chemoprevention: From Synthesized Derivatives to Nanoformulations in Preclinical Studies

Volume:19   Issue: 4
Pp: 245-256
Junjie Zou, Juanfang Lin, Chao Li, Ruirui Zhao, Lulu Fan, Jesse Yu and Jingwei Shao*
DOI: 10.2174/1568009618666181016145940
Challenges and Opportunities from Basic Cancer Biology for Nanomedicine for Targeted Drug Delivery

Volume:19   Issue: 4
Pp: 257-276
Xiaodong Xie, Yingying Zhang, Fengqiao Li, Tingting Lv, Ziying Li, Haijun Chen, Lee Jia* and Yu Gao*
DOI: 10.2174/1568009618666180628160211
The Evaluation of Animal Models in the Development of Anticancer Agents: From Preclinical to Clinical Tests

Volume:19   Issue: 4
Pp: 277-284
Jie Wang, Haiyan Dong, Jian Liu, Ning Zheng, Xiaodong Xie and Lee Jia*
DOI: 10.2174/1568009618666180817095331
Mesoporous Silica Nanoparticles as a Prospective and Promising Approach for Drug Delivery and Biomedical Applications

Volume:19   Issue: 4
Pp: 285-295
Xiaohui Pu, Jia Li, Peng Qiao, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Lanlan Zong*, Qi Yuan and Shaofeng Duan*
DOI: 10.2174/1568009619666181206114904
HAMPT, A Novel Quadruple Drug Combination Designed for Cancer Metastatic Chemoprevention: From Hypothesis to Proof-of-concept

Volume:19   Issue: 4
Pp: 296-303
Huo Xu, Liyuan Wan, Jianguo Xu, Jian Liu, Ning Zheng and Lee Jia*
DOI: 10.2174/1568009618666181001102557
Oral Drug Delivery Systems for Ulcerative Colitis Therapy: A Comparative Study with Microparticles and Nanoparticles

Volume:19   Issue: 4
Pp: 304-311
Panpan Ma, Xiaoying Si, Qiubing Chen, Lijun Ma, Meili Hou, Zhigang Xu, Yuejun Kang, Jianglin Wang* and Bo Xiao*
DOI: 10.2174/1568009618666181016152042
Conjugation of Phthalocyanine Photosensitizer with Poly(amidoamine) Dendrimer: Improved Solubility, Disaggregation and Photoactivity Against HepG2 Cells

Volume:19   Issue: 4
Pp: 312-320
Zhou Jiang, Jiqing Ye, Jingyi Yang, Jian Wang*, Lee Jia* and Rodney JY Ho
DOI: 10.2174/1568009618666180706164046
In Vitro and In Vivo Antimetastatic Effects of ZSTK474 on Prostate Cancer DU145 Cells

Volume:19   Issue: 4
Pp: 321-329
Jie Liu, Xiao Tan, Wennan Zhao, Jing Liu, Xiaoxue Xing, Guanwei Fan, Ping Zhang, Zhe Zhang, Yuxu Zhong* and Dexin Kong*
DOI: 10.2174/1568009618666180911101310
Gene Therapy and Photothermal Therapy of Layer-by-Layer Assembled AuNCs /PEI/miRNA/ HA Nanocomplexes

Volume:19   Issue: 4
Pp: 330-337
Li-Juan Yan, Xin-Hong Guo, Wei-Ping Wang, Yu-Rong Hu*, Shao-Feng Duan*, Ying Liu, Zhi Sun, Sheng-Nan Huang and Hui-li Li
DOI: 10.2174/1568009618666181016144855
Formulation, Pharmacokinetic Evaluation and Cytotoxicity of an Enhanced- penetration Paclitaxel Nanosuspension

Volume:19   Issue: 4
Pp: 338-347
Yanping Cao, Zhihao Wei, Mengmeng Li, Haiyan Wang, Li Yin, Dongxiao Chen, Yanfei Wang, Yongchao Chen, Qi Yuan, Xiaohui Pu*, Lanlan Zong* and Shaofeng Duan*
DOI: 10.2174/1568009618666180629150927